SÄRSKOLA

Särskola

Foto: Anna Sandström

För de elever som, på grund av sin utvecklingsstörning, inte bedöms nå grundskolans mål finns möjligheten och förmånen att bli mottagen i grundsärskolan. Grundsärskolans verksamhet på Franserudsskolan finns i samma lokaler som fritidshemmet och på skolan.

Grundsärskolan är nioårig. Eleverna i grundsärskolan får en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Att bli mottagen i grundsärskolan ger möjlighet till en skolgång som är baserad på elevens förutsättningar och behov av lärande för ett självständigt liv.

Vision för särskolan på Franserud

Vår vision är att ge alla våra elever en känsla av sammanhang och göra livet hanterbart.

 • Varje elev ska ha en meningsfull och innehållsrik tillvaro.
 • Vi vill ge alla elever möjlighet att få en ständigt pågående utveckling och undervisning anpassad efter elevens förutsättningar och behov.
 • Alla ska ha rätt att känna stolthet över ett väl utfört arbete.
 • Alla individens olikheter ses som en tillgång.
 • Vi vill tillhandahålla en bra arbetsplats för både elever och personal.

Ansökan

Om du som vårdnadshavare vill få ditt barn mottaget i särskolan ska du göra en ansökan hos kommunens särskolehandläggare. I samband med ansökan ska du lämna ett medgivande om mottagande i särskolan. Till ansökan ska följande bifogas:

 • social utredning
 • pedagogisk utredning
 • psykologutlåtande
 • medicinsk utredning

Blanketter

Mottagande i grundsärskolan - så fungerar det

När du som vårdnadshavare börjar fundera på om grundsärskolan är en skolform för ditt barn ska du vända dig till särskolehandläggaren i Bengtsfors kommun.

Vid ett möte träffas vårdnadshavare, särskolehandläggaren, rektorn på den aktuella skolan, personal från skolan eller förskolan samt eventuellt LSS-handläggaren och någon från habiliteringen och diskuterar vad som är bäst för barnet och vilka behov som behöver tillgodoses för att skolgången ska bli så bra som möjligt.

Grundskoletiden

Grundsärskoleelever bildar en egen grupp eller klass, men går ofta tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i vissa ämnen i sin grundskoleklass.

För elever som är mottagna i grundsärskolan i Bengtsfors kommun kan studierna se ut på något av följande sätt:

 • som individintegrerad på någon av våra grundskolor årskurs ett till sex och senare på Bengtsgården
 • i grundsärskoleklass på Franserudsskolan från årskurs ett till sex
 • mot ämnesområden på Franserudsskolan från årskurs ett till sex
 • i grundsärskoleklass på Bengtsgården
 • mot ämnesområden i årskurs sex på Franserudsskolan eller annan grundsärskola

Grundsärskolans läroplan

Läroplanen för grund- och grundsärskolan är den samma, men grundsärskolan har egna, kursplaner, mål och betygskriterier. Kursplanen för grundsärskolan omfattar tolv ämnen. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev. Trots att grundsärskolan är en egen skolform bedrivs lärandet ofta i samverkan med grundskolan. Finns behov kan man läsa vissa av grundskolans ämnen och/eller ämnesområden.

Så jobbar vi

Grundsärskoleklasser är relativt små och har tillgång till fler vuxna per elev än övriga klasser. Vi lägger stort fokus på att:

 • ge varje elev möjligheter att kommunicera, samtala, läsa, skriva och få tilltro till sin språkliga förmåga
 • eleverna är delaktiga i sitt lärande
 • arbeta tematiskt och ämnesövergripande för att förankra läroplanens innehåll, teoretiskt och praktiskt

Lärarna träffas regelbundet och har även gemensam fortbildning.

Kontakta oss

Gunvor Håkansson
Särskolehandläggare
0531-52 72 83
gunvor.hakansson@bengtsfors.se

Jessica Clefberg Öhman
Samordnare, grundsärskolan
0531-52 72 65
jessica.clefbergohman@bengtsfors.se

Johan Andersson
Rektor
0531-52 62 23
johan.andersson@bengtsfors.se

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Jennie Aronsson