Elevhälsa

Att trivas och må bra när man är i skolan är en förutsättning för goda studieresultat. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsa omfattar skolhälsovård, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans lokala elevhälsa.

Central och lokal elevhälsa

Den centrala elevhälsan är ett nätverk av samtliga ovanstående resurser med ett övergripande ansvar för att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa för barn och ungdomar mellan 1 och 19 år.

Följande verksamheter ingår i den centrala elevhälsans ansvarsområde:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola
  • anpassad gymnasieskola

På varje skola finns även en lokal elevhälsa där skolans rektor har det övergripande ansvaret.

Mer information

Information och kontaktuppgifter till elevhälsan på respektive skola finns på deras hemsidor.

Elevhälsans mål

Elevhälsan ska vara hälsofrämjande och förebyggande och stödja barns/elevers utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskilt barns/elevs lärande och utveckling.

Samverkan

Elevhälsan samverkar med individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen och Närhälsan (vårdcentralen) med flera. Samverkan sker ofta enligt överenskommelsen SIP - samordnad individuell plan för barn och unga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström