Skolskjuts

Kommunen har enligt skollagen skyldighet att ordna gratis skolskjuts för de elever i grundskolan som behöver det med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet, exempelvis av tillfälliga hälsoskäl.

Det finns ett antal kriterier för att man ska få skolskjuts.

Ansöka om skolskjuts

Om ditt barn har rätt till skolskjuts utifrån avståndet till och från skolan behöver du inte göra någon ansökan.

Du kan däremot ansöka om skolskjuts utifrån trafikförhållanden, funktionshinder, växelvis boende eller annan omständighet. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska signeras av båda vårdnadshavarna.

För att göra en ansökan om skolskjuts kan du använda någon av våra blanketter. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende kan du även göra via vår e-tjänst "Startplatsen".

Beslut om skolskjuts gäller för ett läsår. Ny ansökan ska göras varje läsår. Om förutsättningarna som beslutet grundar sig på förändras och detta påverkar rätten till skolskjuts upphör beslutet att gälla från och med det datum då förändringen inträffade.

Avstånd till skola

Vi anordnar skolskjuts med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortast användbara väg (gång-, cykel- eller bilväg) från hemmet till en av oss anvisad skola/hållplats vara enligt nedanstående tabell.

Avstånd

Årskurs

Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass till årskurs 3
2 kilometer
2 kilometer
Årskurs 4 till 5
3 kilometer
2 kilometer
Årskurs 6 till 9
4 kilometer
2 kilometer
Gymnasium
6 kilometer
*

Undantag från avståndskraven kan göras i särskilda fall för att få samstämmighet inom bostadsområden.

*Gymnasieelever kan beviljas resebidrag för det avstånd mellan hemmet och busshållsplatsen som överstiger fem kilometer.

Trafikförhållanden

Elever som har kortare till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts med hänsyn till trafiksäkerhet. I bedömningen av skolvägens säkerhet tas hänsyn till vägens utformning, siktförhållanden, trafiken på vägen samt barnets ålder. Vid ansökan som åberopar trafikfarlig väg kan också samråd ske med Trafikverket, polisen eller andra berörda.

Väg 172 och väg 164

Vägarna 172 och 164 har omfattande trafik, varav en stor del består av tung trafik. Mot bakgrund av detta ska inte elever i förskoleklass – årskurs fem behöva korsa väg 172/164 eller gå längs med väg 172/164 någon längre sträcka för att ta sig till hållplats eller skola.

Järnvägsspår

Elever ska inte behöva korsa obevakade järnvägsövergångar på sin väg till hållplats eller skola.

Strandvägen i Bengtsfors

Strandvägen i Bengtsfors är mycket smal och har omfattande trafik, varav en stor del består av tung trafik. Mot bakgrund av detta ska inte elever behöva korsa Strandvägen eller gå längs med Strandvägen någon längre sträcka för att ta sig till hållplats eller skola.

Funktionshinder

En elev kan ha rätt till skolskjuts på grund av medicinska skäl, vilket ska styrkas genom ett intyg från elevhälsa eller annan vårdinrättning.

Annan särskild omständighet

Efter utredning kan skolskjuts beviljas med hänsyn till annan särskild omständighet. Det kan vara vad som helst som påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan.

Busskortet - en värdehandling

Busskortet, som utfärdas av Västtrafik, är personligt och ska behandlas som en värdehandling. Tänk på att spärra ditt kort om det kommer bort. Vi ersätter borttappade kort utan kostnad första gången. Därefter kostar det 50 kronor för varje nytt ersättningskort som behöver beställas. Om din rätt till skolskjuts upphör ska du lämna tillbaka busskortet till skolan.

Elev som väljer annan skola

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt/sina barn. Om vårdnadshavare väljer och beviljas plats i annan skola än den kommunen har hänvisat till ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan samt de eventuella kostnader som detta medför. Skolskjuts till den valda skolan kan beviljas om detta inte innebär några större merkostnader eller andra olägenheter för Bengtsfors kommun.

Växelvis boende

Ett växelvis boende innebär ett fast arrangemang där eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Elever som bor växelvis hos sina föräldrar (som båda bor inom Bengtsfors kommun) har rätt till skolskjuts från båda sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler.

Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Bengtsfors kommun har rätt till skolskjuts från denne förälderns adress enligt gällande avståndsregler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför Bengtsfors kommun. Skolskjuts kan dock beviljas till och från hållplats inom Bengtsfors kommun under förutsättning att skolskjutsen för den specifika eleven inte innebär några större merkostnader eller andra olägenheter för Bengtsfors kommun.​

Res- och väntetider

Restiden för eleven bör inte uppgå till mer än 60 minuter per resa. Det gäller särskilt för elever i förskoleklass till och med årskurs sex och elever med särskilda behov.

Den totala väntetiden för skolskjutsberättigad elev bör inte överstiga en timme per dag. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömning. Väntetider som uppstår tillfälligt, till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller inställda turer i ordinarie linjetrafik berättigar inte till särskild skolskjuts. Om längre väntetid än en timme tillfälligt skulle uppstå kan skolan erbjuda plats på fritidshem, kostnadsfritt, tills ordinarie skolskjuts avgår.

Elev som är inskriven på fritids

Skolskjuts går i anslutning till skoldagens början och slut. Elever som deltar i fritidshemsverksamhet före eller efter skoldagen har inte rätt till skolskjuts dessa dagar utan vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från fritidshemmet.

Tillfällig skolskjuts

Behov av skolskjuts kan finnas tillfälligt för enskilda elever. Bedömning görs i det enskilda fallet utifrån avstånd mellan bostad och skolan, period som behovet finns och eventuella läkarintyg.

Eleverna är försäkrade genom kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Om nedsättning av funktionsförmågan är orsakad av ett olycksfall ska vårdnadshavare anmäla detta direkt till kommunens försäkringsbolag. Försäkringsbolaget fattar beslut om och ordnar eventuell skolskjuts.

Ansvarsfördelning

Skolskjuts ska anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Tills eleven klarar det kan du behöva följa med till och från hållplatsen eller skolan.

Busschauffören ansvarar för eleverna från det att de stiger på bussen och till det att de går av på hållplatsen vid skolan eller i närheten av hemmet.

Om en elev missar sin skolskjuts är det du som vårdnadshavare som har ansvar för att ordna så att eleven kommer till och från skolan. Det är endast om eleven på grund av undervisning har missat sin hemskjuts som skolan är ansvarig för att ordna hemtransport.

Säker resa

För att kunna erbjuda en säker trafikmiljö uppmanar vi alla att iaktta följande regler på resorna till och från skolan:

  • Använd samtalston
  • Sitt ner på din plats
  • Tryck på stoppknappen när du ska gå av, inte annars
  • Det är inte tillåtet att kasta saker eller skada bussens inredning
  • Det är inte heller tillåtet att röka eller tända en låga i bussen

Tänk även på att det är lag på att använda bälte i den mån det finns.

Om en elev bryter mot någon av dessa regler kommer följande att ske:

  1. Chauffören stannar bussen och inväntar en trivsam, trafiksäker miljö.
  2. Den elev som brutit mot reglerna får kliva av bussen på lämplig plats.
  3. Eleven ansvarar själv för fortsatta resan hem och eventuell kontakt med vårdnadshavare.
  4. Chauffören informerar skolan om det inträffade.
  5. Sabotage och skadegörelse polisanmäls.

En elev som äventyrar säkerheten på bussen stängs av från fortsatt resande. Det är vårdnadshavarens ansvar att eleven tar sig till och från skolan under avstängningen.

Från och med läsåret 2024/2025 kommer vi inte att bekosta skolskjuts för Gustavsforsbarn till skolor i Årjängs kommun. Undantaget är barn födda 2018 och senare, som har äldre syskon som redan går i skola i Årjäng.

Det innebär att vårdnadshavare till barn bosatta i Gustavsfors med omnejd, som är födda 2018 och senare, får bekosta skolskjuts till skola i Årjängs kommun - om de väljer att barnet ska gå i skola där. Barn som har äldre syskon som redan går i skola i Årjängs kommun och som är födda 2018 och senare undantas dock.

Beslutet innebär att de berörda eleverna kommer att ha samma regelverk som för övriga elever i kommunen. Det vill säga att Bengtsfors kommun inte bekostar skolskjuts till skolor i andra kommuner när vårdnadshavare väljer att placera barn i skolor utanför kommunen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2004 att avveckla Gustavsfors skola till skolstarten höstterminen 2006 samt att eleverna i Gustavsfors kunde få gå i Blomskogs skola om så önskades, i övrigt hänvisades eleverna till Franserudsskolan. Det fanns ingen tidsgräns satt på hur länge de berörda eleverna skulle få välja att gå i skola i Årjängs kommun istället för i Bengtsfors kommun. Förutsättningarna har ändrats sedan beslutet om nedläggning av Gustavsfors skola fattades. Blomskogs skola är nedlagd sedan flera år och det är samma avstånd till Franserudsskolan och Bengtsgården som till Nordmarkens skola i Årjäng.

För ge vårdnadshavare en god framförhållning inför ett eventuellt ändrat beslut tog kommunstyrelsen ett beslut 2021 som ska gälla för barn födda 2018 och senare.

Kontakt

Grundskola

Sara Larsson
Skolskjutsansvarig
0531-52 60 14
sara.larsson@bengtsfors.se

Gymnasium

Karin Nilsson
Handläggare
0531-52 63 00
karin.nilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström