Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

På våra sidor om lov och anmälan hittar du information om när du måste söka lov, när det räcker att göra en bygganmälan etc. Här finns även våra avgifter och blanketter att ladda ner.

Bygga nytt, till, om, ändra eller riva?

Kommunen ansvarar för att planläggningen och användningen av kommunens mark och vatten följer plan- och bygglagen (PBL). Det är myndighetsnämnden i Bengtsfors kommun som beslutar om ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Många typer av byggnation och förändringar kräver bygg-, mark- eller rivningslov. För andra åtgärder kan det krävas en anmälan. Det som byggs ska gärna vara beständigt, säkert, vackert, miljövänligt och tillgängligt. Det är bland annat sådana saker som granskas i bygglovsprocessen och som är reglerad i bygglagstiftningen (PBL och plan- och byggförordningen, PBF). Det finns även krav på att byggnader ska underhållas så att de egenskaper som samhället ställer krav på i huvudsak bevaras. Underhållet ska även anpassas till byggnadens kulturvärden.

För en- och tvåbostadshus finns det undantag för bygglovspliktiga åtgärder.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsenheten vid frågor eller om råd för just din tänkta åtgärd.

Bygglovsprocessen

Först bör du ta reda på vad du får lov att göra på den tänkta platsen. Du behöver också veta om din tomt ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Inom detaljplanerat område finns det bestämmelser om vad som är tillåtet och utanför är det kommunens översiktsplan som är rådgivande.

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du lämnar in dina handlingar. För att du ska få en så snabb handläggning som möjligt se till att ansökan eller anmälan är komplett från start. Läs mer om bygglovsprocessen.

Bygg- och konstruktionsregler

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Alla byggåtgärder, de som kräver bygglov, de som kräver anmälan samt alla andra byggåtgärder ska uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler Länk till annan webbplats.. Boverkets bygg- och konstruktionsregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva, utföra markåtgärder eller en anmälningspliktig åtgärd måste du oftast anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att upprätta en kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Olovlig byggnation

Om fastighetsägare utan lov gör något som behöver anmälan, bygg, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande. Om något är olovligt ska kommunen se till att det som utförts blir undanröjt eller rättat. Myndighetsnämnden ska ut en byggsanktionsavgift för åtgärder som kräver lov eller anmälan och som har påbörjats innan nämnden har gett ett startbesked eller om en byggnad helt eller delvis tas i bruk innan den har fått ett slutbesked.

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Virpi Kjellberg
Bygglovhandläggare
0531-52 61 24
virpi.kjellberg@bengtsfors.se

Hanna Berndtsson
Bygglovingenjör
0531-52 61 25
hanna.berndtsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström