Bygganmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder för nybyggnad och tillbyggnad

 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter

Läs mer anmälningspliktiga åtgärder för ny- och tillbyggnader på sidan om Attefallshus.

Exempel på övriga anmälningspliktiga åtgärder

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Byggande av högst två takkupor, och
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Undantag från kravet på anmälan

Det finns undantag från kravet på anmälan för:

 • Vissa åtgärder till en- och tvåbostadshus
 • Vissa rivningsåtgärder
 • Vissa åtgärder avseende byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region
 • Åtgärder som rör ekonomibyggnader, och
 • Åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga.

Läs mer om undantag från krav på anmälan på sidan om bygglovsbefriade åtgärder.

Kontakt

Virpi Kjellberg
Bygglovhandläggare
0531-52 61 24
virpi.kjellberg@bengtsfors.se

Hanna Berndtsson
Bygglovingenjör
0531-52 61 25
hanna.berndtsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström