Eldstäder

Braskamin

Foto: Sofia Magnusson

Innan du börjar installera eller byta eldstad måste du göra en anmälan till kommunen. Med eldstad menas exempelvis braskamin, värmepanna eller vedspis. Vid all nyinstallation och väsentlig ändring krävs anmälan. 

Exempel på väsentlig ändring:

  • Byte av brännare i pannan eller byte av rökkanal.
  • Byte av bränsleform i befintlig panna.
  • Insättning av braskasett eller motsvarande i öppen eldstad.
  • Byte av eldstad och det sker förändring i typ av eldstad, storlek, byte av rökkanal eller effekt (exempelvis att en braskamin byts ut mot en ny, effektivare braskamin).

Ring gärna och rådfråga oss om du är osäker på om anmälan krävs eller inte, så slipper du onödiga sanktionsavgifter!

Anmälan syftar till att kontrollera att din eldstad uppfyller ställda utsläppskrav och är godkänd (CE-märkt) samt att installationen blir fackmannamässigt utförd och kontrollerad via en installationsbesiktning.

Anmälan

Följande handlingar ska bifogas anmälan:

Vid installation med rökkanal genom tak krävs fasadritning som visar höjd på skorsten, alternativt kan foto inlämnas med skorsten inritad. Vid installation med rökkanal längs med fasad krävs fasadritningar, skalenliga och måttsatta, där rökkanal är inritad.

Installationsbesiktning

När eldstaden är installerad ska en installationsbesiktning utföras. Besiktningsprotokollet ska sedan skickas till kommunen.

Avgift

Att göra en anmälan av eldstad/rökkanal kostar 1 430 kronor (2022) per eldstad.

Sanktionsavgift

Om du installerar eller ändrar en eldstad eller rökkanal utan att göra en anmälan (om åtgärden kräver anmälan) och innan du fått ett startbesked är kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift på 4 830 kronor (2022).

Regler om utsläpp vid nyinstallation

Nedan beskriver vi Boverkets gällande regler om utsläpp för pannor och kommande regler för installationer av kaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved (gäller från 1 oktober 2019).

Hur vet jag vad min eldstad släpper ut?

I tillverkarens prestandadeklaration för din panna, kamin etc. finns information om koloxidutsläpp och verkningsgrad som Boverkets regler ställer krav på. Du kan jämföra värdena i deklarationen med de högsta tillåtna värdena för utsläpp i tabellerna nedan. Aktuell CE-märkning (från 2018 och framåt) innebär oftast att eldstaden uppfyller kraven. Är det en äldre modell med en äldre CE-märkning måste du kontrollera noggrannare. Du kan också fråga din leverantör.

Pannor

Fastbränslepannor med nominell effekt (Q) på upp till 500 kW får maximalt släppa ut partiklar, organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) enligt värden i tabellen nedan.

Max tillåtna utsläpp för pannor

Typ av panna

Partiklar

OGC

CO

Manuellt matade pannor

60 mg per m³

30 mg per m³

700 mg per m³

Automatiskt matade pannor

40 mg per m³

20 mg per m³

500 mg per m³

Värdena gäller för torr gas vid 10 procent O2. Värdena korrigeras till 1013 hPa och 0°C (273 K).

Källa: Boverkets författningssamling, BFS 2017:5

Kaminer, insatser, vedspisar etc.

För kaminer, insatser och vedspisar etc. får utsläppen av kolmonoxid (CO) vid nominell effekt maximalt uppgå till de värden som anges i tabellen nedan. Verkningsgraden vid nominell effekt får inte vara lägre än vad som anges i tabellen. Observera att dessa regler gäller för installationer som görs efter 1 oktober 2019.

Max tillåtna utsläpp samt verkningsgrad för kaminer, insatser etc.


CO (maximum)

Verkningsgrad (minimum)

Braskamin

0,12 volymprocent

65 procent

Pelletseldade kaminer

0,024 volymprocent

79 procent

Kökspannor

0,12 volymprocent

65 procent

Köksspisar

0,12 volymprocent

65 procent

Insatser

0,12 volymprocent

65 procent

Värdena gäller för torr gas vid 13 procent O2.

Källa: Boverkets författningssamling, BFS 2018:4

Kontakt

Virpi Kjellberg
Bygglovhandläggare
0531-52 61 24
virpi.kjellberg@bengtsfors.se

Hanna Berndtsson
Bygglovingenjör
0531-52 61 25
hanna.berndtsson@bengtsfors.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström