Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen kan delas in i olika steg, här redovisar vi vad varje steg innebär.

Ansökan om lov och handläggning

Om du vill bygga eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos kommunen om lov, om så behövs. Det krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. En ansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du göra en bygganmälan.

Mottagningsbevis

När en ansökan har inkommit till byggnadsnämnden ska skriftlig information, ett så kallat, mottagningsbevis, skickas till sökanden så snart som möjligt.

Handläggningstid

Från det att du lämnat in din ansökan och den är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig, ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Grannars yttranden

Vi är skyldiga att informera grannar och andra om ansökan om lov eller förhandsbesked och ge dem möjlighet att lämna synpunkter på den enligt plan- och bygglagen. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för beslutet.

Beslut och laga kraft

När vi beslutat om lov ska beslutet delges dig och de personer som haft invändningar. Vi måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar (PoIT). Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i PoIT. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

För vårt arbete och erhållna beslut måste du betala en avgift. Vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov skickas en kallelse till tekniskt samråd. Du som byggherre eller anlitad kontrollansvarig ansvarar för att boka tid med samhällsbyggnadsenheten. Om det är ett enklare bygge behövs inget möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan, inlämnade handlingar, brand och tekniska egenskaper så som konstruktion.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innehåller också de handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsenheten för att erhålla ett slutbesked.

Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Arbetsplatsbesök

När bygget har varit igång en tid besöker vi byggarbetsplatsen. Det sker oftast vid stomrest och vädertätt konstruktion. Vid besöket kontollerar vi bland annat att kontrollplanen följs och om avvikelser finns. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök vilket bestäms under det tekniska samrådet.

Slutsamråd och slutbesked

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Du som byggherre eller anlitad kontrollansvarig ansvarar för att boka tid med samhällsbyggnadsenheten. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Det här mötet ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så utfärdar vi ett slutbesked och avslutar ärendet.

När det är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström