Kommunens miljöarbete

Bengtsfors kommun arbetar efter ett miljöledningssystem som tagits fram i samarbete med Dalslands miljö- och energiförbund.

I miljöledningssystemet finns ett antal inriktningsmål som är prioriterade:

Energi

Bengtsfors kommun ska arbeta för att minska energianvändningen, verka för en god energihushållning med hög effektivitet samt stödja utvecklingen av förnyelsebara energislag.

Resor och transporter

Bengtsfors kommun ska arbeta för att öka tillgången till och efterfrågan på alternativa drivmedel, underlätta för utveckling av kollektiva färdmedel samt effektiv logistik.

Avfall

Bengtsfors kommun ska arbeta för att minska den totala mängden avfall samt att avfallet sorteras och tas om hand på ett miljö- och kretsloppsanpassat sätt.

Konsumtion av varor och tjänster

Bengtsfors kommun ska arbeta för en etisk och klimatsmart konsumtion genom att verka för en ökad tillgång på lokalt producerade varor, ekologiska produkter samt informera om Fair Trade.

Ett rikt växt- och djurliv

Bengtsfors kommun ska arbeta för att bevara och nyttja naturen på ett hållbart sätt med hänsyn till och utifrån de lokala förutsättningarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström