Tomt- och markförsäljning

Kommunen äger ofta strategiskt belägen mark. Utgångsläget för all kommunalägd mark är att den är till salu om det gynnar ortens tillväxt. Nybyggnation av bostäder och lokaler för näringslivet är en viktig del av vårt utvecklingsarbete för en ökad tillväxt i kommunen. Här har vi samlat information för dig som funderar på att köpa mark eller tomt i Bengtsfors kommun.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta mark som passar just dina behov. Vi lotsar dig också till rätt person om du har frågor som berör andra verksamheter inom kommunen; exempelvis vatten- och avlopp, fjärrvärme, näringslivsfrågor, bygglov, miljö eller annat.

Lediga tomter för bostadsbyggande

Inom kommunen finns ett antal tomter avsedda för bostäder.

Ledig industrimark

Bengtsfors kommun erbjuder mark för etablering av industri-, handel- eller kontorsverksamhet i flera delar av kommunen. Vi har inga fasta priser på mark. Kostnaden för mark beror på:

 • Om marken är planlagd eller inte
 • Läge
 • Tidigare försäljningar i området

Om försäljningen gäller ett större område mark bereds ärendet av samhällsbyggnadsenheten och beslut fattas av kommunstyrelsens allmänna utskott. Detta förfaringssätt medger en relativt snabb handläggningstid.

Övrig mark

Kommunen äger också övriga markområden som kan vara lämpliga för försäljning. Kontakta kommunens samhällsbyggnadsenhet om du vill köpa mark genom fastighetsreglering eller har andra intressen av mark utanför detaljplanerat område.

Planer som styr markanvändningen

Översiktsplan

Alla kommuner är skyldiga att ha en översiktsplan som anger kommunens syn på utveckling när det gäller användningen av kommunens mark- och vattenområden. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ligga till grund för olika bedömningar gällande lämplighet.

Avstycklingsplaner, byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner

Inom tätbebyggda områden förekommer även andra planer såsom, avstyckningsplaner, byggnadsplaner, stadsplaner och detaljplaner. Dessa planer är juridiskt bindande och har till syfte att, på en mer detaljerad nivå, tala om hur användning av mark får ske. Det kan röra sig om hur stort det är tillåtet att bygga, vilken användning som tillåts, hur bebyggelsen ska se ut eller andra restriktioner.

Om det finns en plan för området så är det alltid den gällande planen som avgör om sökt bygglov kan beviljas. Planer och bygglov styrs av Plan- och bygglagen samt i vissa fall av Miljöbalken. Om området som berörs inte är planlagt sedan tidigare kan det i vissa fall behöva planläggas innan byggnation kan ske. I en process med framtagandet av en ny plan bedöms om marken är lämplig för ändamålet utifrån både allmänt och enskilt intresse. Planförslaget ska samrådas med både myndigheter som enskilda berörda innan antagandet. Kommunen har planmonopol vilket innebär att kommunen avgör om ett planarbete får inledas och beslutar även om antagande då prövning av markens lämplighet är fastställd.

Markanvisning och exploateringsavtal

Alla kommuner som använder sig av markanvisning eller exploateringsavtal ska, enligt lag, ha riktlinjer för detta. Lagstiftningen bakom markanvisning och exploateringsavtal syftar till att ge en större transparens både för invånare som för exploatörer. En exploatör ska, i god tid, kunna sätta sig in i vilka krav och förutsättningar som hen kommer att mötas av i förhandlingarna med kommunen.

Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt (option) att under en begränsad tid och under givna villkor få förvärva ett visst markområde för byggnation. Med försäljningen följer anvisningar för hur kommunen vill att området ska bebyggas eller användas. Därmed tydliggörs för alla vilka krav som ställs i samband med köpet och potentiella byggherrar vet vad kommunen kräver av dem och vad de kan kräva av kommunen. I våra riktlinjer för markanvisning anges ställningstagande om;

 • Utgångspunkter för markanvisning på kommunal mark
 • Markanvisning genom anbud
 • Markanvisning genom direktanvisning
 • Riktlinjer för prissättning av mark
 • Framtagandet och genomförandet av detaljplaner
 • Giltighetstid för markanvisningar

Exploateringsavtal

För att säkerställa en detaljplans genomförandefrågor, det vill säga utbyggnad av gator och vägar, vatten och avlopp, övrig teknisk infrastruktur och andra allmänna platser kan ett exploateringsavtal behöva upprättas. Bengtsfors kommun har riktlinjer som ligger till grund vid handläggning av exploateringsavtal. I förhandlingarna diskuteras bland annat följande;

 • Områdets geografiska avgränsning.
 • Intentionerna med avtalet.
 • Princip för kostnadsfördelning mellan parterna.
 • Tidplaner
 • Eventuella gestaltningsprinciper.
 • Marköverföringar och fastighetsbildningar.
 • Kommunens krav på säkerhet i form av pant, bankgaranti, borgen etc.
 • Eventuellt förfarande vid tvister.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. , 284.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jennifer Kenne
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 26
jennifer.kenne@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström