Ekonomi och budget

Foto: Sofia Magnusson

Syftet med kommunal verksamhet skiljer sig från syftet med privat företagande. När det gäller privat verksamhet är vinsten målet medan kommunernas syfte är att bedriva verksamhet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. En grundprincip är att en generation inte ska förbruka vad en tidigare generation skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation ska bära sina kostnader.

Var kommer pengarna ifrån?

Kommunalskatt

Kommunen har totala intäkter på cirka 862 miljoner kronor. Av dessa är största delen skatter som invånarna betalar, 420 miljoner kronor. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige varje år.

Generella statsbidrag och utjämning

22 procent eller 191 miljoner kronor, är kostnadsutjämning och inkomstutjämningsbidrag. Den inomkommunala utjämningen fås eller betalas för att utjämna olikheter mellan kommuner. Utjämningen avser att ge alla kommuner samma förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

Specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter

Resterande delen av intäkterna, 250 miljoner kronor, är specialdestinerade bidrag och verksamhetsintäkter. Det kan vara bidrag för maxtaxa inom barnomsorgen respektive avgifter och taxor för olika tjänster såsom exempelvis äldreomsorg.

Budget

Varje år upprättas en budget som är en plan över hur mycket pengar som kommer in och vad de ska användas till. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budgeten.

Kommunens ekonomiska mål

Kontakt

Katrin Sandberg
Biträdande kommundirektör
0531-52 60 38
katrin.sandberg@bengtsfors.se

Peter Johansson
Ekonomichef
0531-52 60 31
peter.johansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström