Så hanterar vi ärenden

Foto: Anna Sandström

Varje år inkommer en mängd handlingar till Bengtsfors kommun. I en del fall kan de bli underlag till beslut i ett senare skede. Men innan dess har den aktuella frågan gått igenom ett antal steg enligt nedan.

Ett ärende kan exempelvis vara en politiker som skriver en motion om att renovera en skolgård. Det kan också vara en ansökan om bidrag från en förening som ska genomföra ett arrangemang.

Steg 1: Registrering

Det första som händer när ett ärende kommer in till kommunen är att det registreras (diarieförs). Ärendet datumstämplas och får ett diarienummer. Diarienumret används för att underlätta sökning av ärendet.

Steg 2: Beredning

Ärendet bereds vilket innebär att underlag för beslut tas fram. Underlaget tas fram av tjänstemän vid den eller de verksamheter där kompetensen finns. Vid beredningen tas hänsyn till exempelvis lagstiftning, utredningar och fackliga regler. Tjänstemännen skriver ett förslag till beslut. Ibland remitteras ärendet vidare till andra nämnder för synpunkter eller beslut.

Steg 3: Beslut eller förslag till beslut av arbetsutskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott, utbildningsutskott, sociala utskott, tekniska utskott eller myndighetsnämnden lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. I vissa ärenden kan beslut fattas redan i utskotten/nämnderna. Utskotten/nämnderna kan även besluta att ärendet ska återremitteras vilket innebär att det behöver beredas ytterligare. Processen går då tillbaka till steg två.

Steg 4: Beslut eller förslag till beslut av kommunstyrelse eller nämnd

Ärendet tas upp i kommunstyrelse eller nämnd, där det avslås eller godkänns. Om ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige lämnar kommunstyrelsen/nämnden förslag till beslut.
Kommunstyrelsen/nämnden kan även besluta att ärendet ska återremitteras vilket innebär att det behöver beredas ytterligare. Processen går då tillbaka till steg två.

Steg 5: Beslut

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige. Där kan ärendet debatteras och ibland sker en omröstning. Kommunfullmäktige kan även besluta att ärendet ska återremitteras vilket innebär att det behöver beredas ytterligare. Processen går då tillbaka till steg två.

Beslut som fattas i de politiska instanserna meddelas berörd verksamhet/tjänsteman som får i uppdrag att utföra ärendet.

Kontakt

Ulrika Thorell
1:e kommunsekreterare
0531-52 60 02
ulrika.thorell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström