Webbdiarium

I kommunstyrelsens webbdiarium finns det möjlighet att söka efter inkomna och upprättade ärenden och handlingar som registrerats i kommunens ärendehanteringssystem.

För att öppna kommunstyrelsens webbdiarium i en egen flik, klicka här. Länk till annan webbplats.

Du kan inte läsa handlingarna utan bara se rubriken på de ärenden och dokument som är registrerade. För att begära ut en handling kontakta: diarium.kommunstyrelsen@bengtsfors.se.

Vill du ha kopior kan kommunen ta ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Vilka handlingar registreras?

Alla inkommande eller upprättade handlingar ska registreras enligt offentlighets- och sekretesslagen. Undantag görs för handlingar som är av ringa betydelse för den kommunala verksamheten. Exempel på handlingar av ringa betydelse är inbjudningar, handlingar för kännedom, periodiskt inkommande uppgifter och rapporter, författningstryck, tidskrifter, broschyrer, matriklar etcetera.

En handling är inkommen när den har kommit in till Bengtsfors kommun, vilket kan ske såväl digitalt som i pappersform. En handling är upprättad när den har expedierats, justerats eller uppnått en färdig och fastställd form på annat sätt. Ett utkast till en rapport är i regel inte en allmän handling, men den färdiga rapporten kan vara det.

Handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess har ett absolut registreringskrav enligt offentlighets- och sekretesslagen. Registreringen kan ske i specifika verksamhetssystem eller i ett av kommunens diarium.

Vad registrerar vi?

När ett ärende registreras är följande fyra uppgifter obligatoriska:

  • Datum då handlingen inkom eller upprättades
  • Diarienummer
  • Avsändare eller mottagare
  • Vad handlingen rör (ärendemening)

Vilka handlingar lämnar vi ut?

För att en handling ska lämnas ut krävs det att den är allmän och offentlig. Du hittar mer information om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024
Sidan publicerad av: Sara Larsson