Särskilt boende

Avgift för särskilt boende är det så kallade avgiftsutrymmet. Den högsta sammanlagda avgiften för beviljade insatser är 2 170 kronor per månad från och med 1 januari 2022 (högkostnadsskydd).

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg samt bostadsbidrag
- Minimibelopp samt eventuell höjning eller sänkning
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek. Förmögenhetsskatt beaktas inte. Skuldräntor beaktas inte. Vi tar endast ut avgift om du har ”positivt avgiftsutrymme” det vill säga att du har större inkomster i form av pensioner och bostadstillägg än utgifter för bostadskostnad och minimibelopp/förbehållsbelopp. Har du negativt avgiftsutrymme behöver du inte betala några avgifter som är kontrollerade mot högkostnadsskyddet.

Mat måste du alltid betala.

Hyreskostnad för särskilt boende tas ut av Bengtsforshus AB. Avgiftsberäkningen tar inte hänsyn till om du måste betala dubbelhyra vid flyttning till ett särskilt boende. Om de dubbla hyrorna inte kan betalas kan du kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd.

Makar och sambor

För sammanboende makar läggs makarnas inkomster samman och fördelas med hälften på var och en. Fakturering sker för varje enskild person. För särboende makar beräknas inkomster var för sig och minimibeloppet beaktas som för ensamstående. För sammanboende ogifta par beräknas inkomster var för sig men minimibeloppet beaktas som för makar/sambo.

Serviceavgift för medboende i särskilt boende


Avgift per månad

Serviceavgift

508 kronor


​Denna serviceavgift faktureras om den medboende inte har behov av egna biståndsinsatser och som väljer att inte utföra dessa själva. Högkostnadsskyddet gäller inte för denna avgift.

Minimibelopp

Minimibeloppet är de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. Läs mer om vad som ingår i minimibeloppet.

Minimibeloppet höjs exempelvis om du som omsorgstagare har fördyrade matkostnader i form av matdistribution eller matabonnemang.

Merkostnad för uppdraget god man beaktas inte, då din betalningsförmåga beräknas varje år utifrån de riktlinjer som finns.

I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå än vad som framgår i lagen. Som exempel kan nämnas att kostnadsposterna: möbler, hushållsel samt tv-licens är sådana poster för en omsorgstagare som bor i särskilt boende.

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen ska betala ut pengar till en omsorgstagare för att han eller hon ska uppnå minimibeloppet.

I minimibeloppet ingår livsmedelskostnader med 2 570 kronor för ensamstående samt 5 140 kronor för makar/sambor.

Minimibelopp 2022

Civilstånd

Belopp

Ensamstående

5 652,00 kronor per månad

Makar eller sambor (per person)

4 706,00 kronor per månad

Yngre funktionshindrades minimibelopp

En individuell prövning av nivån på tillägg till minimibeloppet kan göras om du är yngre med funktionshinder och har fördyrade utgifter. Utredning görs av LSS-handläggare eller biståndshandläggare.

Bostadstillägg

Det är viktigt att du söker bostadstillägg för aktuell boendekostnad hos pensionsmyndigheten.

Blir du beviljad bostadstillägg beaktar kommunen samma hyra som du anmält till pensionsmyndigheten. Denna uppgift får vi automatiskt från pensionsmyndigheten.

Reduktionsregler

Reduktionsregler för särskilt boende

Bortovaro

Reduktion

Halv kalendermånad

Halv vårdavgift

Hel kalendermånad

Hel vårdavgift

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson