SIP - samordnad individuell plan

Foto: Anna Sandström

SIP är en överenskommelse mellan verksamheter och myndigheter i Västra Götaland som arbetar med barn och unga till och med 20 år. Överenskommelsen innebär en skyldighet att samarbeta när ett barn eller en ungdom inte mår bra och/eller har en social problematik. Det kan handla om problem i skolan, med kompisar, psykisk ohälsa som ångest eller depressioner men också olika typer av funktionsnedsättningar.

Några exempel på samverkande myndigheter och verksamheter:

 • Primärvård
 • Barn- och ungdomshabilitering
 • Elevhälsa
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Socialtjänst
 • Skola

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götalandsregionen arbetar enligt SIP.

SIP i praktiken

Istället för att du som vårdnadshavare ska behöva ha flera möten på olika ställen om ditt barn, försöker man samlas på ett möte. Barnets eller ungdomens behov av stöd avgör vilka som kallas. Du som vårdnadshavare samtycker och bestämmer vilka som ska vara med på mötet. Även närstående kan delta, om ni önskar. Alla som jobbar med barn och ungdomar kan föreslå ett möte och alla som blir kallade är skyldiga att delta. Enligt överenskommelsen ska ett möte ske senast inom tre veckor.

Mötet kan handla om att:

 • Få en gemensam bild av stödbehov.
 • Dela varandras kunskaper.
 • Se till att hjälp sker i rätt ordning.
 • Säkerställa att viktig information når alla.
 • Följa upp hur det går.

Om du vill ha ett möte kring ditt barn eller om du har frågor, så kontakta den person i kommunen eller sjukvården som du har mest kontakt med.

Samordnad individuell plan - SIP

Det som bestäms under ett mötet skrivs ner i en samordnad individuell plan, SIP. Det är ett gemensamt dokument, även din familjs, för att veta vad som har beslutats och för att kunna följa upp hur det går.

Sekretess och medgivande

För att ett möte ska kunna hållas måste du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till samverkan. Samtycke från ungdomen måste också inhämtas om ungdomen är 18 år eller äldre. Samtyckes ges skriftligen, är tidbegränsad, och du kan när du vill ta tillbaka samtycket. Genom samtycket bryts den sekretess, som annars finns mellan verksamheterna, under mötet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström