Bostadsanpassning

Foto: Niklas Eriksson

Du som, på grund av en funktionsnedsättning, har behov av att anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan även söka bidrag för åtgärder i samband med rehabilitering, funktionsträning och sjukvård.

Bidrag beviljas för fasta funktioner som är nödvändiga för att din permanenta bostad ska vara ändamålsenlig för dig. Bostadsanpassningar kan till exempel vara att ta bort trösklar, byta badkar mot dusch eller ordna en ramp vid entrén. För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna lösas på ett enklare sätt, exempelvis genom olika hjälpmedel.

Bostadsanpassningsbidrag regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Du som har en långvarig eller bestående funktionsnedsättning som till exempel rörelsehinder, synskada eller utvecklingsstörning kan få bostadsanpassningsbidrag. Funktionsnedsättningen kan vara fysisk eller psykisk. Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas till dig som åtar dig att regelbundet, under vissa perioder, vårda en funktionsnedsatt person under en längre tid.

Du kan söka bidrag om du äger bostaden för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med bostadsrätt eller hyresrätt. För anpassning av bostadsrätter eller hyresrätter krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad kan du få bidrag för?

De åtgärder som du söker bidrag för, ska vara nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning i den permanenta bostaden. Inomhus kan anpassningen gälla att ta bort ett badkar och ordna en duschplats, ta bort trösklar, bredda dörrar, ändra bänkhöjder i kök eller förstärka fast belysning. Utomhus kan anpassningen gälla räcken och ledstänger, ramper, balkongtrallar eller hårdgörning av gångvägar.

Ansökan

Du söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunens handläggare.

En fullständig ansökan om bostadsanpassning ska även innehålla:

 • Intyg av arbetsterapeut eller annan sakkunnig (för att styrka din funktionsnedsättning)
 • Åtgärdsförslag
 • Eventuellt medgivande av fastighetsägare om du har en bostads- eller hyresrätt. Det ska även innefatta vad som händer när du flyttar så att du inte blir återställningsskyldig. Fastighetsägaren kan överta rätten till bidraget om sökande och fastighetsägaren är överens om det. Fastighetsägaren åtar sig då att utföra åtgärderna bidraget avser.

När vi fått in din ansökan gör vi ett hembesök. 

Arbetsterapeuten ansvarar för att:

 • Utreda personens förmåga i det dagliga livets aktiviteter.
 • Träna aktivitetsförmågan och förskriva hjälpmedel som ett led i behandlingen.
 • Anpassa miljön och föreslå förändringar i bostaden och den fysiska närmiljön.
 • Bedöma funktionshindret och styrka de åtgärder som bidrag söks för.
 • Skriva ett åtgärdsförslag.

Handläggaren ansvarar för att:

 • Utreda om sökanden omfattas av Lagen om bostadsanpassning.
 • Besluta om de sökta anpassningarna är nödvändiga i förhållande till funktionshindret genom styrkan av intyget.
 • Besluta om åtgärdsförslaget ska följas eller komma med andra förslag.
 • Hjälpa till att ta kontakt med fastighetsägaren.
 • Hjälpa till att ta in offerter från firmor.
 • Betala ut bidraget.

Eftersom det är ett bidrag du söker är det du som ingår avtal med hantverkaren. Vid tillfällen där du inte själv kan anlita hantverkare kan vi hjälpa dig. Vi behöver då en fullmakt.
När åtgärden är slutförd betalas bidraget ut till dig och du betalar hantverkaren.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Begränsningar i bidraget

Vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Man kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll. Inte heller för att åtgärda så kallade byggnadstekniska brister som till exempel fukt- och mögelskador. Bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösöre. Lösöre är sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Många tekniska hjälpmedel är att betrakta som lösöre.

Bidragets storlek

Bidraget täcker skälig kostnad för nödvändiga och bidragsberättigade åtgärder. Vill du som söker ha något utöver denna skäliga kostnad får du betala det själv.

Kontakt

Helen Gustafsson
Handläggare bostadsanpassningsbidrag
0528-56 71 69
helen.gustafsson@fargelanda.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson