Riksfärdtjänst

Du som har ett funktionshinder som innebär att du måste resa på ett mera kostsamt sätt än andra eller om du inte kan resa utan ledsagare kan ansöka om riksfärdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Bengtsfors kommun.

Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än sex månader och vid behov styrkas med läkarintyg eller annan utredning. Om du är beviljad färdtjänst har du inte, med automatik, rätt till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst beviljas inom landet och från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara:

  • Rekreation
  • Fritidsverksamhet
  • Annan enskild angelägenhet

När ett tillstånd prövas tar man ställning till om den sökande kan:

  • Resa med ledsagare på tåg
  • Resa med taxi eller specialfordon
  • Resa med flyg

Vid andra och tredje alternativet kan det i undantagsfall vara aktuellt med ledsagare men oftast görs bedömningen att du som sökande klarar av att resa ensam med hjälp av stöd som ges av transportörer och annan personal.

Ansökan

Det är kommunens färdtjänsthandläggare som tar emot ansökningar om färdtjänst.  Ansökan ska göras senast tre veckor före aktuell resa. Beslut i ärendet meddelas skriftligen inom cirka en vecka.

Beställning av riksfärdtjänstresor

Riksfärdtjänstresor med tåg, flyg samt långa resor med bil beställs via Riksfärdtjänsten Sverige.

Övriga riksfärdtjänstresor beställs via Västtrafik.

Avgift

Du betalar en egenavgift motsvarande normala reskostnader med allmänna färdmedel i samband med resa med riksfärdtjänst. Ersättning för resa med riksfärdtjänst lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan reskostnaden och egenavgiften. Ersättning för ledsagarens resa motsvarar kostnaden för resan. Medresenär betalar samma egenavgift som dig som färdtjänstberättigad.

Ledsagare

En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Om det behövs kan du bli beviljad flera ledsagare. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär

Du får ta med dig en medresenär på resan. Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som du.

Bagage

Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hund/husdjur

Hund får tas med på riksfärdtjänstresa. Hunden ska sitta i bur enligt Jordbruksverket regler. Saneringskostnad tas ut av resenären om hunden orsakar nedsmutsning i bilen.

Kontakt

Cecilia Hansson
Handläggare
0531-52 65 25
cecilia.hansson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson