Hemsjukvård och egenvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till närhälsan kan få hjälp av vår hemsjukvård. Hemsjukvården är till för att ge dig som bor i Bengtsfors kommun en trygg, säker och lättillgänglig vård. I hemsjukvård ingår även habilitering och rehabilitering.

Vem har rätt till hemsjukvård?

För att få hemsjukvård ska du ha ett varaktigt behov av sjukvård, en diagnos eller funktionsnedsättning som motiverar sjukvård i hemmet eller att du bor i särskilt boende.

Grundregeln för att få sjukvård i hemmet är att du har betydande problem för att besöka vårdcentral.

Så går det till att få hemsjukvård

Genom ett hembesök gör kommunens sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut en bedömning av ditt behov av hemsjukvård.

De sjukvårdande insatserna görs efter en vårdplanering på sjukhus eller i bostaden. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ett nära samarbete med vårdcentralen där en patientansvarig läkare ansvarar för vård och behandling.

Hemsjukvårdens personal

Vi som arbetar i hemsjukvården är sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterskor och undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt.

Kvalitet och säkerhet

För att kunna garantera att kommunens hälso- och sjukvård är god och säker finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har en central roll i arbetet med verksamhetens kvalitet och säkerhet gentemot den enskilde brukaren.

Det här kan du få hjälp med efter att du bedömts berättigad hemsjukvård i hemmet

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • vård i livets slutskede
  • även avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs

I sjuksköterskornas yrkesansvar ligger bland annat att utföra givna ordinationer och utifrån sin egen kompetens och erfarenhet bedöma patientens tillstånd, utföra lämpliga åtgärder och kalla på expertis när så behövs. Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt.

Egenvård

Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården har bedömt att den enskilde kan utföra själv eller med hjälp av någon annan, det kan exempelvis handla om läkemedelshantering.

Innan egenvård kan beviljas eller utföras av hemtjänstpersonal behöver en egenvårdsplanering utfärdas av legitimerad yrkesutövare (läkare eller sjuksköterska på en vårdinrättning) och biståndshandläggaren behöver ta del av den för att kunna fatta ett beslut om egenvård. Det ska tydligt framgå när, vad och hur uppgiften ska utföras. Exempelvis om någon behöver hjälp med sina mediciner, då ska det framgå av egenvårdplaneringen vilka mediciner som ska ges, när de ska ges och vilken hjälp som behövs. Du ansöker själv om att få hjälp med egenvårdsinsatser.

Kontakt

Sandra Krokström
Enhetschef
0531-52 65 80
sandra.krokstrom@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson