Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av Bengtsfors kommun är det viktigt att veta att det finns två olika typer av överklagan.

Överklaga genom laglighetsprövning

Om du anser att det var fel av kommunen att fatta beslut i ett ärende ska du överklaga genom laglighetsprövning. Varje medborgare i kommunen har rätt att få lagligheten av ett beslut prövad hos förvaltningsrätten.

Medborgare i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt där.

Så överklagar du

I överklagan ska det tydligt framgå vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter du som klagande stöder dig på. Överklagan ska vara skriftlig. 

Överklagandet ska skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs.

Granskning

Förvaltningsrätten granskar följande:

 • Att beslutet har tillkommit i laga ordning.
 • Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
 • Att det organ som fattat beslutet inte har överskridit sina befogenheter.
 • Att beslutet inte strider mot lagar och förordningar.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslut men inte sätta in annat beslut istället.

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Om du anser att ett beslut som är fattat av kommunen är felaktigt kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär.

Du har rätt att överklaga ett beslut om:

 • Beslutet angår dig.
 • Beslutet har gått dig emot.
 • Det är ett beslut som går att överklaga, vilket anges direkt i berörd lag.

Så överklagar du

I din överklagan ska följande framgå:

 • Vilket beslut du överklagar.
 • Vad beslutet handlar om.
 • Datum för beslutet.
 • Motivering till varför beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar.
 • Ditt namn, personnummer, telefonnummer.

Överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. 

Om du inte har fått den hjälp du ansökt om har du rätt att få ett skriftligt meddelande om detta. Du ska också få information om hur du ska gå till väga för att överklaga, det vill säga vart du ska vända dig och hur lång tid du har på dig att överklaga. Tjänstemannen som handlagt ditt ärende har skyldighet att hjälpa dig att överklaga.

Överklagandet ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Vart skickas överklagandet?

Överklagandet ska skickas till den enhet som fattat beslutet för att de ska få möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter samt att ändra beslutet om nya fakta framlagts.

Om beslutet står fast skickas överklagandet omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten kan pröva både beslutets laglighet och lämplighet. Detta innebär att förvaltningsrätten förutom att upphäva ett beslut, vilket sker vid lämplighetsprövning, även kan sätta ett annat beslut istället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson