Enskilda vägar

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet, de utgör också en stor del av Sveriges vägnät. 

Du som enskild väghållare eller som samfällighet kan ansöka om bidrag för underhåll av enskilda vägar hos kommunen.

Enskild väghållare

Du som enskild väghållare kan ansöka om bidrag till enskild utfartsväg för vägar utan statligt bidrag. Du kan endast ansöka om bidrag för en utfartsväg per fastighet. För att bli beviljad bidrag ska vägen:

  1. Betjäna permanent boende.
  2. Vara väl underhållen året om.

Bidragets storlek

Bidraget är 2,97 kronor per meter och år. Bidrag under 100 kronor utbetalas inte.

Vägsamfällighet

För vägar som är gemensamma för flera fastigheter bildas ofta en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning, också kallad anläggningsförrättning. Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening och de vägarna har oftast ett statligt bidrag. För att bli beviljad bidrag från kommunen ska:

  • Vägen betjäna permanent boende.
  • Ansökan lämnas in före arbetets igångsättning (vid ansökan om byggnads- och iståndsättning samt särskilda driftarbeten).
  • Vägen vara väl underhållen enligt Trafikverkets besiktningsprotokoll.

Bidragets storlek

Bidrag till årliga underhållskostnader betalas ut med 43 procent av skillnaden mellan av staten godkänd underhållskostnad och beviljat statsbidrag. Bidrag under 100 kronor betalas inte ut.

Bidrag till byggnads- och iståndsättning samt särskilda driftarbeten beviljas med 17 procent av den kostnad Trafikverket godkänt i samband med utbetalning av statsbidrag. Bidraget får dock inte sammanlagt överstiga 100 procent.

Ansökan

Du kan ansöka om bidragen med hjälp av våra e-tjänster eller via pappersblankett.

Utbetalning

Vi betalar ut bidrag två gånger per år; i maj och i november. Hela bidraget betalas ut vid ett tillfälle.

  • För utbetalning i maj, skicka in din ansökan senast sista februari.
  • För utbetalning i november, skicka in din ansökan senast sista september.

Kontakt

Andja Barisic
Projektledare
0531-52 61 40
andja.barisic@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström