Bidrag

Det finns en mängd olika bidrag att söka för din förening. För att söka vissa bidrag ska de allmänna bestämmelserna vara uppfyllda. I beskrivningen för varje bidrag nedan anges om de allmänna bestämmelserna ska vara uppfyllda.

Söka bidrag

Våra bidrag kan sökas med hjälp av olika e-tjänster. Länk finns under varje bidragsbeskrivning.

Våra bidrag

Kommunens lokala aktivitetsstöd ger bidrag till ledarledd gruppverksamhet i syfte att stimulera till en aktiv barn- och ungdomsverksamhet i kommunen.

Belopp att fördela: 290 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Aktivitetsstöd utbetalas med 55 kronor per sammankomst för barn och ungdomar i åldersgrupperna 5-25 år. Gruppen ska bestå av minst tre deltagare. Samma deltagare kan inte tillgodoräkna sig bidrag i mer än en grupp per dag. Det ska vara en naturligt sammansatt grupp till exempel; ett lag, nybörjargrupp, 5-6-årsgrupp och liknande. Gruppens aktivitet kan endast redovisas som en sammankomst oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. En sammankomst ska pågå i minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Vid varje aktivitet ska närvarokort föras av gruppledare som ska vara närvarande under sammankomsten. Bidrag utgår inte vid entrébelagda tävlingar. Närvarokort ska lämnas vid ansökan.

Ansökan

Året är indelat i två redovisningsperioder:
1 januari-30 juni - ansökningstid senast 15 augusti
1 juli-31 december -  ansökningstid senast 15 februari

Ge föreningar möjlighet att driva kommunalägd fritidsanläggning för att ge invånarna möjlighet till en aktiv fritid.

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Anläggningsbidrag utgår endast till föreningar som sköter kommunalägd anläggning och som i huvudsak bedriver verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomsverksamhet. Särskilda avtal upprättas för ändamålet och hanteras i varje enskilt fall.

Ansökan

Detta bidrag går inte att söka utan delas ut av kommunen.

Attraktivitetsbidraget är ett medel för åtgärder som ökar attraktiviteten för så många som möjligt och är till gagn för bygden. Bidraget uppmuntrar till ett ökat samarbete mellan olika aktörer och att skapa ett positivt mervärde.

Belopp att fördela: 100 000 kronor

Villkor

  • Åtgärderna ska vara attraktivitetshöjande för invånare och besökande i bygden.
  • Åtgärder som beviljas bidrag ska vara genomförda inom ett år.
  • Bidrag beviljas för att täcka kostnaderna för material med mera och arbetet utförs ideellt .
  • Beviljande av attraktivitetsbidrag får inte leda till ytterligare kostnader för kommunen i form av driftsbidrag eller annat.
  • Ansökan ska innehålla vilka åtgärder som avses göras samt beräknad kostnad för material.
  • Skriftliga avtal ska upprättas mellan parterna innehållande: ersättningens storlek, vilka åtaganden föreningen förbinder sig att utföra, kontaktperson, när arbetena skall vara utförda och hur återrapportering ska ske.

Exempel på attraktivitetshöjande åtgärder är; blomsterarrangemang, planteringar, sittgrupper, informationstavlor, iordningsställande av utemiljöer med mera.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Kommunalt bidrag till allmänna samlingslokaler betalas ut till bygdegårdar som används regelbundet och fyller ett behov av allmän mötesplats för kringliggande bygd.

Belopp att fördela: 350 000 kronor

Villkor

Bidrag kan sökas av förening som på ett allmänt och opartiskt sätt upplåter samlingslokaler till föreningsliv, studieverksamhet, kulturell verksamhet eller liknande. Samlingslokal ska vara av god standard och uppfylla gällande lagstiftning vad avser tillgänglighet och brandskydd. Bidraget grundar sig på föregående års driftskostnader, hur stor totalyta av lokalen som är tillgänglig för allmänheten samt graden av uthyrning. Hög uthyrnings-/aktivitetsgrad ger extra stöd enligt framtagen mall.

Nytillkommande samlingslokal ska godkännas av kommunstyrelsen innan bidrag kan sökas. Kontakt tas med fritidskontoret för att ansöka om att bli godkänd som ny allmän samlingslokal.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Kommunalt bidrag till pensionärsföreningar ska bidra till ökad samvaro och livskvalitet för kommunens äldre.

Belopp att fördela: 90 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Pensionärsföreningar kan söka ett årligt bidrag som utbetalas i förhållande till antalet medlemmar och hur aktiv föreningen är. Samarbete med olika föreningars barn och ungdomsverksamhet ger extra tilldelning av bidrag.

Ansökan

Sista ansökningsdatum är 15 april.

Bidraget avser att stödja byalag eller samhällsföreningars betydelsefulla arbete med att utveckla bygden.

Belopp att fördela: 50 000 kronor

Villkor

Bidrag kan sökas av byalag eller samhällsföreningar som gör ett betydelsefullt arbete med att utveckla bygden. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska inlämnas vid ansökan. Fördel ska ges byalag och förening som samarbetar med andra aktörer. Maximalt kan 5 000 kronor per år utgå till byalag/samhällsförening.

Byalaget/samhällsföreningen ska vara representerade minst en gång per år i nätverksträff med andra byalag/samhällsföreningar.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Kommunalt driftsbidrag ska möjliggöra för föreningar att driva anläggningar/lokaler för sin verksamhet.

Belopp att fördela: 440 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Bidrag kan sökas för drift av egen eller hyrd anläggning. Anläggningen indelas i klasser beroende på vad anläggningen omfattar.

  • Klass 1 – Föreningsägd lokal eller anläggning
  • Klass 2 – Hyrd/arrenderad lokal eller anläggning, max 5 000 kronor per år
  • Klass 3 – Annat ändamål

Bidragsgrundande driftskostnader är: uppvärmning, el, vatten, sotning, snöröjning, renhållning och försäkringar. Andra verksamheter som inte har en anläggning/lokal kan också vara berättigad till driftbidrag. Prövning av bidrag sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av den verksamhet som bedrivs i det specifika fallet. De anläggningar som får bidrag ska vara belägna inom Bengtsfors kommun och i huvudsak bedriva verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar. Fritidskontoret ska ha godkänt att anläggningen kan användas till barn- och ungdomsverksamhet. Föreningar som hyr ska ha ett kontrakt som sträcker sig över flera år. Driftsbidrag utgår inte för lokaler som redan subventioneras av kommunen genom anläggningsbidrag eller bidrag till allmänna samlingslokaler. Förening som får driftbidrag ska om möjligt upplåta lokalen/anläggningen till andra föreningar.

Bidraget utbetalas en eller två gånger per år beroende på bidragets storlek.

Ansökan

I ansökan ska redovisning över kostnader sändas med.
Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Kommunalt energieffektiviseringsbidrag ska möjliggöra för föreningar som äger, driver och sköter sin egen anläggning/lokal att energieffektivisera och miljömässigt förbättra den.

Belopp att fördela: 100 000 kronor

Villkor

Bidrag kan sökas för sådan åtgärd som bidrar till energibesparing och/eller en minskad negativ påverkan på miljön. Bidrag för energieffektivisering utgår med max 50 procent av totalkostnaden. Åtgärd ska vara utförd och kostnadsredovisad inom ett år från utbetalning av bidraget.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Handikappsbidragets syfte är att öka och möjliggöra funktionshindrades deltagande i ett aktivt föreningsliv.

Belopp att fördela: 20 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Bidrag ska i första hand täcka merkostnader för enklare åtgärder eller redskap, vilket möjliggör för funktionshindrade att delta i aktiviteter. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.

Kommunalt investeringsbidrags syfte är att medverka till att standarden på föreningsägd anläggning/lokal förbättras.

Belopp att fördela: 150 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Investeringsbidrag kan sökas för mindre ny-, om- eller tillbyggnad, inventarier, brandskydd, samt reparationer av lokaler. Åtgärd ska vara utförd och kostnadsredovisad inom ett år från utbetalning av bidraget.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast 15 april.

Kulturföreningsbidrag ska uppmuntra föreningar att bedriva kulturverksamhet som berikar livskvalitén för människor i alla åldersgrupper.

Belopp att fördela: 65 000 kronor

Villkor

Bidrag kan sökas av föreningar som har kultur som huvudinriktning. Kultur innefattar verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Ansökan

Ansökningar ska vara inlämnad senast 15 april.

Kommunalt ledarutbildningsbidrag ger stöd för utbildning av ledare i syfte att stimulera till ökat ledarskap inom föreningslivet.

Belopp att fördela: 20 000 kronor

Villkor

Allmänna bestämmelser för föreningsbidrag ska vara uppfyllda.

Ledarutbildningsbidrag utbetalas för medlem som deltagit i kurser eller utbildningar för föreningsledare anordnad av riks- eller distriktsorganisation. Ledarutbildningsbidrag utbetalas med max 350 kronor per dag eller max 75 procent av totala kostnaden när förening anordnar egna kurser. Vid anordnande av egna kurser ska anmälan göras till fritidskontoret i förväg.

Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.

Bengtsfors kommun kan besluta om att sponsra idrottsverksamhet samt publikdragande arrangemang i syfte att ge ett värdeskapande samarbete.

Villkor

Sponsringen ska ske på ett objektivt sätt och ska innebära ett mervärde för kommunen i form av stärkt varumärke. Sponsring kan innebära att kommunen står för viss del av marknadsföringskostnader i samband med olika arrangemang om kommunens namn förs fram. För kommunal medverkan av sponsring krävs en ömsesidig nytta och en rimlig relation mellan sponsringsbeloppet och motprestationen. Sponsring värderas utifrån medial, publikt och allmänfrämjande intresse. Avtal ska upprättas mellan parterna där syftet med sponsringen anges, vilket ändamål som avses, sponsorn och mottagarens åtagande samt under vilken tid åtagandena gäller.

Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.

Särskilt riktat stöd kan betalas ut där det anses angeläget att stödja viss verksamhet såsom sociala insatser, kampanjer, särskilda arrangemang med mera.

Ansökan

Ansökningar kan ske löpande under året.

Övriga bidrag (som inte söks via kommunen)

Föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet kan söka fler bidrag, se nedan för mer information.

LOK-stöd är ett statligt stöd för idrottsföreningar som utbetalas via Riksidrottsförbundet.

Läs mer på svenskidrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arvsfonden lämnar stöd till föreningar och organisationer som vill förnya och utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dalslands Sparbank - ett attraktivt Dalsland i tillväxt är Dalslands Sparbanks vision och ett sätt att ge tillbaka till bygden. Varje år satsar banken en del av vinsten till projekt som kan bidra till att göra vår bygd ännu mera attraktiv att leva, bo och verka i.

Läs mer på Dalslands Sparbanks hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborgs stipendium är ett bidrag som alla föreningar med ungdomsverksamhet kan söka.

Läs mer på Coops hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.

Läs mer på Folke Bernadottes Minnesfonds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfonds uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet.

Läs mer på Konung Gustaf V:s 90-årsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström