Droger och drogpolicy

På Strömkullegymnasiet är det förbjudet att vara påverkad av, inneha eller förvara alkohol och narkotika. Skolan ska vara tobak-, alkohol- och drogfri!

All personal och alla elever ska vara medvetna om och delaktiga i skolans arbete mot alkohol, narkotika och tobak. Till droger räknas alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt narkotikaklassade läkemedel som inte ordinerats av läkare.

Handlingsplanen presenteras för och skrivs under av elever och vårdnadshavare i samband med skolstarten i årskurs ett eller när eleven börjar på skolan om det sker vid annat tillfälle. Planen finns även tillgänglig på skolans hemsida.

Droger och alkohol orsakar inte bara skador och problem för den enskilde individen och dess familj utan påverkar hela skolans arbetsmiljö till exempel när det gäller trygghet och studiero, säkerhet och öppenhet. Skolan ska tillsammans med elever och förälder arbeta för att alla elever får en drogfri gymnasietid. Handlingsplanen bygger på en kombination av tydliga regler, konsekvenser, omtanke och stöd för att förhindra bruk av droger. Vi arbetar förebyggande för att minimera risken för ohälsa genom att upplysa och informera både elever och personal om droger och dess konsekvenser. Skolan arbetar aktivt med att stärka skyddsfaktorer och att upptäcka riskfaktorer runt eleverna. Vid misstanke om bruk eller vid konstaterat bruk samarbetar skolan med förälder (för omyndiga), socialtjänst och i vissa fall polisen. Föräldrar är mycket viktiga i arbetet kring en elev och därför är skolans ambition att alltid samarbeta med dem under hela gymnasietiden.

Vision

Strömkullegymnasiets vision är att våra elever ska må bra och ha så god självkänsla så att de inte tycker sig behöva någon form av alkohol, droger eller tobak. Vår grundprincip är att det ska vara svårt att bruka alkohol, droger eller tobak och lätt att få hjälp att sluta.

Skolans målsättning är att:

  • förhindra missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel.
  • förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan.
  • motverka konflikter och utslagning i skolan på grund av alkohol, läkemedelsmissbruk och användande av narkotika.

Vår grundsyn är:

  • att hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.
  • att alla skall ges möjlighet att lyckas.

Våra strategier är:

  • att arbeta förebyggande och med kontinuerlig information och diskussion påvisa olika drogers skadeverkningar.
  • att i det dagliga skolarbetet arbeta för att stärka självkänslan hos alla elever.
  • att kontinuerligt fortbilda personal. För att ge personalen förutsättningar att känna igen yttre tecken på drogmissbruk krävs regelbunden fortbildning.

Handlingsplan vid misstanke om bruk av droger

Personal får misstanke om att elev är använder droger. Går det inte att samtala med eleven eller om det finns akut fara för elevens hälsa eller om situationen upplevs farlig för annan part, ring 112.

Rektor informeras. Rektor ansvarar för att tjänsteanteckningar förs.

Samtal med elev. Rektor, elevens mentor och eventuell annan berörd personal samtalar med eleven.

Rektor kontaktar behandlingsgruppen.

Drogtest (urinprov). Eleven erbjuds avge urinprov, provet genomförs av behandlingsgruppen. Kontaktuppgifter till behandlingsgruppen finns hos rektor. Går inte eleven med på att lämna urinprov kvarstår misstanke om drogmissbruk, eleven kan avvisas från skolan och orosanmälan görs enligt Socialtjänstlagen (SoL 14:1).

Kalla till samverkansmöte. Skolans lokala elevhälsa och behandlingsgruppen från socialtjänst kommer gemensamt fram till ett åtgärdsprogram, åtgärdsplanen kan innehålla Haschavvänjningsprogram (HAP) eller Cannabisprogram för ungdomar (CPU). Droginnehav anmäls alltid till polisen

Uppföljning. Elev, skola och behandlingssekreterare medverkar.

Personal får misstanke om att elev använder droger. Går det inte att samtala med eleven eller om det finns akut fara för elevens hälsa eller om situationen upplevs farlig för annan part, ring 112.

Rektor informeras. Rektor ansvara för att tjänsteanteckningar förs.

Vårdnadshavare kontaktas för muntligt medgivande till urinprov och kontakt med behandlingsgruppen om vårdnadshavare inte har möjlighet att följa med.

Samtal med elev. Rektor, vårdnadshavare, elevens mentor och eventuell annan berörd personal samtalar med eleven

Eleven erbjuds lämna drogtest (urinprov), provet genomförs av behandlingsgruppen. Kontaktuppgifter till behandlingsgruppen finns hos rektor. Går inte eleven med på att lämna urinprov kvarstår misstanke om drogmissbruk, eleven kan avvisas från skolan och orosanmälan görs enligt SoL 14:1.

Kalla till samverkansmöte. Skolans lokala elevhälsa och behandlingsgruppen från socialtjänsten kommer gemensamt fram till ett åtgärdsprogram, åtgärdsplanen kan innehålla HAP eller CPU. Droginnehav anmäls alltid till polisen

Uppföljning. Elev, skola och behandlingssekreterare medverkar.

Åtgärder vid konstaterat missbruk

Eleven, målsmän – när det gäller omyndig elev, personal från skola och socialtjänst gör tillsammans en åtgärdsplan för eleven som följs upp vid tillfälle man bestämmer från gång till gång. Eleven ska under återstående skoltid genomgå ett kontrollerat rehabiliteringsprogram genom behandlingsgruppen. Uppföljning ska alltid ske även om missbruket gäller ett enstaka tillfälle.

Ansvaret för det drogförebyggande arbetet ligger på personalen. Men samtliga elever på skolan har ett ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Drogproblemet är ett arbetsmiljöproblem och skolan förutsätter att alla som är verksamma på skolan aktivt arbetar för en förbättrad arbetsmiljö. Flera av de mål som finns för utbildning i gymnasiet behandlar vilket förhållningssätt elever ska ha till människor som är utsatta och i behov av särskilt stöd. En klasskamrat som drabbats av drogproblem ska visas omsorg och bemötas på ett sådant sätt att en återgång till ett drogfritt liv underlättas. Det bästa sättet att göra detta är att bry sig om, vara tydlig och att ställa krav. En elev som har kunskap om att en kamrat använder droger bör informera personal om detta. Ansvaret får dock inte läggas på klasskamrater på ett sätt som verkar skuldbeläggande. Det är viktigt att elev som lämnar ett förtroende till en vuxen också känner att ansvaret läggs över på den vuxne. Den vuxne har tystnadsplikt i förhållande till rapporterande elev.

Elev som ertappas med att använda eller sprida droger på skolan ska omedelbart avstängas från skolan av rektor i avvaktan på en elevvårdskonferens. Eleven kan stängas av från skolan under två veckor i avvaktan på en åtgärd. Skolans lokala elevhälsa och personal från socialtjänst kommer gemensamt fram till ett åtgärdsprogram. Droginnehav anmäls alltid till polisen.

Skolan ska medverka till att ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis kommer till stånd. Samarbetet kan ske i både formella och informella grupperingar. Kontakter med socialtjänsten sker löpande, och i övrigt enligt redovisade rutiner. Kontakter med polisen i Bengtsfors sker dels genom regelbundna möten då drogläget i stort behandlas, men också i följande fall:

Om misstanke att droger finns på skolan föreligger ska polisen omedelbart informeras och ges möjlighet att bedöma lämplig åtgärd.

Om en enskild elev är drogpåverkad och det bedöms föreligga risk för en person eller sak ska polisen kontaktas.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson