Klimatstrategi för Västra Götaland

Illustration: Sofia Magnusson

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Strategin för att nå detta har beslutats av både regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Västra Götaland. I december 2020 lanserades kommunernas klimatlöften där Bengtsfors tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antog löften för att skruva upp det befintliga klimatarbetet.

Klimat 2030

I Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i världen de sker.

Fyra områden prioriteras

 1. Hållbara transporter
 2. Klimatsmart och hälsosam mat
 3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
 4. Sunda och klimatsmarta bostäder

Bengtsfors kommuns klimatlöften

Dessa klimatlöften lovar Bengtsfors kommun att genomföra under 2021:

 • Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten.

Dessa klimatlöften lovar Bengtsfors kommun att fortsätta med:

 • Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.
 • Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt.
 • Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt.
 • Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
 • Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna byggnader/lokaler.
  • Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.
  • Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.
  • Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.
  • Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på omställningen.


  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 11 oktober 2022
  Sidan publicerad av: Sofia Magnusson