Fler ska klara grundskolan med godkända betyg genom 10 miljoner kronor till insatser från skola, socialtjänst och primärvård

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har beviljats drygt fem miljoner kronor från regionutvecklingsnämnden för medfinansiering av projektet ”Med tidiga gemensamma krafter +”. Tillsammans med Närhälsan i Bengtsfors ska Bäckeskolan, Ekhagsskolan och Franserudsskolan vässa arbetet för att minska skolfrånvaro och stärka grundskolans resultat.

Syften och mål

Genom satsningen ska hälsofrämjande och förebyggande insatser genomföras som på sikt förbättrar barns och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg. På lång sikt förväntas projektet minimera risken för skolmisslyckande, utanförskap och ohälsa för barn med komplex problematik.

Ett mål är att nå grupper med ökad risk för skolmisslyckanden i ett tidigare skede än idag samt kunna arbeta långsiktigt med hela familjesituationen, öka förutsättningarna för barn att klara skolgången i grundskolan och få behörighet till gymnasiestudier.

Vi jobbar sedan tidigare i satsningen ”Med gemensamma krafter” för årskurs 6-9 och det här är en vidareutveckling och en breddning av projektidén till att också gälla de yngre årskurserna, säger utbildningschef Björn Lindeberg.

De kortsiktiga målen är:

  • Andelen barn med oroväckande frånvaro har halverats.
  • Andelen barn som inte når målen i alla ämnen i årskurs fem halveras
  • Elever med utländsk bakgrund får tidigt stöd via språkstödjare och personliga vägledare
  • Rutiner för samverkan mellan BUP, IFO, Närhälsan och skolornas personal som upparbetas i satsningen ”Med gemensamma krafter” har implementerats.

Målgrupp

Den primära målgruppen är elever i åldern 7-11 år, med risk för ofullständiga betyg och/eller med oroväckande frånvaro. Den sekundära målgruppen är vårdnadshavare till den primära målgruppen samt lärare och personal vid Bengtsfors tre F-5-skolor.

Att skola och hem drar åt samma håll för elevernas bästa är helt avgörande för att barnen ska lyckas. Vi hoppas kunna stärka det samarbetet genom dessa metoder.

Projektet förväntas på lång sikt bidra till att andelen som fullföljer en gymnasieutbildning inom 4 år har ökat, samt att ungdomsarbetslösheten har minskat i Bengtsfors. Vidare förväntas projektet leda till att gemensamma rutiner och systematiserad samverkan har implementerats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson