Lex Sarah-rapporter om missförhållanden på Solbacken

Foto på utomhusmiljön vid Solbacken

Foto: Anna Sandström

I mitten av februari 2022 inkom sammanlagt tio lex Sarah-rapporter om olika händelser inom det särskilda boendet Solbacken i Billingsfors. Rapporterna rör två avdelningar på Solbacken och lämnades in av personal inom hemsjukvården efter att sjuksköterskorna uppmärksammade flera situationer i verksamheten som behövde åtgärdas.

Personal inom vård och omsorg har enligt lag en skyldighet att rapportera vid misstanke om missförhållande i vården/omsorgen i enlighet med lex Sarah. Rapporterna har utretts noggrant och både omedelbara och mer långsiktiga åtgärder har vidtagits.

Berörda medarbetare och boende på Solbacken samt deras anhöriga har fått återkoppling på resultatet av rapporterna.

Exempel på åtgärder som vidtagits är:

 • handledning till personal på de berörda avdelningarna
 • översyn av rutiner och arbetssätt
 • framtagande av handlingsplan för att säkra kvaliteten på Solbackens särskilda boende
 • i de fall det är aktuellt kommer nu arbetsrättsliga processer inledas

Det har gjorts ett flertal satsningar på Solbacken med utbildning och kompetensutveckling på de berörda avdelningarna. Uppenbarligen har det inte varit tillräckligt och det beklagar jag djupt. Vi kommer att gå till botten med problematiken. Vi kommer att inleda arbetsrättsliga åtgärder samtidigt som vi tittar på rutiner, värdegrund och bemötande på Solbacken, säger socialchef Tanja Mattsson.

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vad är missförhållanden?

Missförhållanden kan vara av olika slag. Det kan handla om olika typer av övergrepp:

 • Fysiska övergrepp, till exempel slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt.
 • Psykiska övergrepp, till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar.
 • Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier, till exempel antydningar av sexuellt slag.
 • Ekonomiska övergrepp, till exempel stöld, förskingring eller utpressning.
 • Övergreppen kan begås av någon i personalen. De kan också begås av någon annan, som till exempel en medboende på ett äldreboende eller i en gruppbostad.

Andra brister och missförhållanden

Bristerna kan också röra andra saker. Det kan vara till exempel att en person inte får tillräckligt att äta och dricka eller inte får tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan också handla om att hen till exempel får för lite tillsyn.

Även respektlöst bemötande ska rapporteras enligt lex Sarah. Det är när personalen inte bemöter personen med respekt för självbestämmande, trygghet och värdighet.

Ibland kan ett antal dåliga arbetsrutiner sammantaget vara tillräckligt för att rapporteras. Det kan till exempel handla om brister i planeringen av arbetstider, så att det inte finns tillräckligt med personal på en avdelning hela dygnet.

Personalen måste rapportera

Skyldigheten att rapportera enligt lex Sarah gäller för personalen inom följande områden:

 • Personal som arbetar med vård och omsorg inom socialtjänsten. Det är till exempel på äldreboenden, inom hemtjänsten, på HVB-hem eller inom vården av personer med missbruk.
 • Personal som ger stöd och service till vissa funktionshindrade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är till exempel på gruppboenden och vid personlig assistans, om det inte är den som tar emot stödet som är arbetsgivare.
 • Personal som vårdar barn, ungdomar och vuxna i verksamheter som Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för.
 • Tjänstemän som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen.
 • All personal i verksamheterna är skyldig att rapportera missförhållanden. Det gäller oavsett hur och av vem de är anställda. Det gäller även för personer som gör praktik. Även frivilligarbetare kan rapportera missförhållanden, men de är inte skyldiga att göra det.

Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar inom offentlig verksamhet, på privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av en kommun.

Personalen ska regelbundet få information om skyldigheten att anmäla missförhållanden och risker för missförhållanden. De ska också få information om hur de ska göra för att anmäla.

Missförhållanden ska dokumenteras och utredas

När ett missförhållande eller övergrepp har rapporterats ska det så fort som möjligt utredas och dokumenteras. Verksamheten ska ha instruktioner som visar vem som ansvarar för att utreda missförhållandena.

Sedan ska missförhållandet snabbt rättas till eller tas bort. Det är den som ansvarar för verksamheten som är skyldig att så fort som möjligt rätta till eller undanröja det.

Allvarliga missförhållanden ska anmälas till IVO (inspektionen för vård och omsorg)

Det ska göras en anmälan till IVO om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller att risken är stor för att det kan uppstå. Skyldigheten att anmäla gäller även om missförhållandet eller risken redan har tagits bort.

Presskontakt

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja.mattsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson