Fokus: äldreomsorg

Ett foto som visar två undersköterskor som hjälper en vårdtagare upp ur sängen. I förgrunden står en rollator.

Foto: Niklas Eriksson

Under otroligt tuffa förutsättningar - snabb samhällsspridning av coronaviruset, brist på skyddsutrustning, hög sjukfrånvaro bland personalen och otillräcklig testning - har chefer och medarbetare gjort sitt yttersta för att skydda våra äldre och varandra från covid-19 under pandemin. Det finns brister i äldreomsorgen som var kända redan innan pandemins utbrott, men som i samband med pandemin och den senaste tidens Lex-Sarah rapporter aktualiserats.

I vårt senaste nummer av Bengtsforskanalen har vi skrivit om den senaste tidens Lex Sarah rapporter och utvecklingsarbetet som pågår inom vård och omsorg och särskilt inom äldreomsorgen.

Foto på Pernilla Wall

Pernilla Wall. Foto: Sofia Magnusson

Vi har ett fortlöpande kvalitetsarbete för att utveckla vård och omsorg. I det ingår hur det kan bli ännu mer attraktivt att arbeta inom vård och omsorg. Vi fokuserar också på förbättringar genom digitalisering och införande av välfärdsteknik. Vi vill fortsätta ha vård och omsorg av hög kvalitet för alla som behöver den, säger Pernilla Wall som är verksamhetschef med ansvar för särskilda boenden Melleruds och Bengtsfors kommun.

Vi kommer inte närmare en lösning om en onyanserad bild om äldreomsorgen får fäste. Det riskerar snarare att skapa otrygghet hos äldre, anhöriga och anställda. Därför fokuserar vi på äldreomsorgen i det här numret av Bengtsforskanalen för att ge en saklig beskrivning kring hur vi jobbar för att få en ännu högre kvalitet mot brukarna samt berätta vad vi gör för vår personal inom vård och omsorg.

Öka attraktiviteten för jobb i vård och omsorg

Tillgång till personal med rätt kompetens är avgörande för en god och säker vård och omsorg. Det finns ett tydligt samband mellan yrkeskompetent personal och god kvalitet. För att öka jobbens attraktivitet testar vi påverkningsbara scheman, mäter trivsel och har en referensgrupp mellan personal och ledningen inom vård och omsorg. Att ha anställda med rätt kompetens i äldreomsorgen, färre tidsbegränsat anställda och fler heltidsanställda ger tryggare anställningar och därmed bättre villkor.

Genom att införa påverkningsbara scheman får personalen vara med och bestämma sina arbetsscheman. Med en stabilare bemanning förbättras arbetsmiljön för personalen och det bidrar till en stärkt kvalitet då brukarna får träffa ordinarie personal och ha färre olika vårdkontakter. Påverkningsbara scheman testas som en pilot inom hemtjänsten och kan komma att införas inom fler verksamheter efter pilottidens slut.

Trivsel i arbetsgrupperna mäts en gång per månad genom en metod som vi kallar mätstickan. Personalen får svara på hur deras arbetsbelastning, mående och trivsel på arbetsplatsen är. Utifrån resultaten kan aktiviteter sättas in om det behövs.

Det har även bildats en referensgrupp där personal från olika arbetsplatser tillsammans med representanter från fackförbundet Kommunal träffar ledningen för vård och omsorg. I gruppen identifieras, hanteras och åtgärdas brister och risker. Utifrån varje enhets behov kommer de dessutom att ha planeringsdagar under hösten. Varje arbetsplats inom äldreomsorgen ska ha ett bra arbetsmiljöarbete, och det ska bedrivas tillsammans med
medarbetarna.

Digitalisering och välfärdsteknik

Digital teknik kan bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och vara delaktiga i samhället. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering. Den välfärdsteknik som införs i äldreomsorgen ska gynna både personalen och de äldre. Nya tekniska lösningar ska tillgodose äldres behov på nya sätt samtidigt som mer tid kan frigöras för möten mellan den äldre och omsorgspersonalen. Rekrytering av en digitaliseringsstrateg för Mellerud och Bengtsfors sociala verksamhetsområde pågår och personen som anställs ska arbeta med att skapa förutsättningar för kommunens invånare, brukare och medarbetare att dra så stora nyttor som möjligt av digitalisering.

Handlingsplan Solbacken

Efter den senaste tidens rapporter om händelser på Solbacken har en handlingsplan tagits fram med den övergripande målsättningen; en välfungerande enhet som håller krav på kvalitet och gott bemötande.
Handlingsplanen innehåller ett tjugotal insatser inom ämnen som; kultur av omtanke och professionellt bemötande, interaktion med de boende som bjuder in till samvaro och aktivitet, dokumentation, välfungerande matsituation för boende och personal, introduktion av personal och ökad trygghet för de boende.

Vad innebär Lex Sarah?

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bestämmelserna om Lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson