Positivt resultat i skolenkäten 2022

Ekhagsskolan och Ekhagshallen, Ekhagsskolans sporthall 2021

Ekhagsskolan, foto Niklas Eriksson

Vartannat år genomför Skolinspektionen en nationell skolenkät med alla elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Skolenkäten påvisar generellt positiva resultat för Bengtsfors räkning i förhållande till resten av Sveriges skolor.

Skolenkäten är ett viktigt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet, både vad det gäller det pedagogiska arbetet, kopplingen till läroplan och andra styrdokument, och arbetet med trygghet och studiero.

Som komplement till våra egna skolenkäter som görs varje år, är Skolenkäten ett väldigt bra underlag för oss att ta tempen på vårt arbete. En av de stora fördelarna med Skolenkäten är att vi får ett brett jämförelsematerial med övriga Sverige, och bra stöd för analys, säger Björn Lindeberg, utbildningschef.

Skolenkäten påvisar generellt positiva resultat i förhållande till resten av Sveriges skolor. Den visar även att det finns områden att förbättra. Skolinspektionens analys visar att de flesta elever i Sverige uppger att de känner sig trygga i skolan, men det finns även de elever som upplever att de känner sig otrygga. Framförallt gäller det årskurs 8, det återspeglas även i den analys som gjorts i Bengtsfors kommun. Bemötande och upplevd trygghet är områden som kommer att prioriteras i framtida utvecklingsarbetet.

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag i rapportformat: Skolverkets statistiksök: Skolenkäten Länk till annan webbplats.

Skolinspektionens sammanställda resultat Resultat Skolenkäten 2022 (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson