Satsning på kommunikativ lärmiljö - ska göra särskolan ännu bättre

Foto på särskolans personal tillsammans med kommunpedagog och specialpedagog för särskolan samt rektor på Bengtsgården.

Vid första träffen under läsårets projekt var tecken som stöd i fokus. På bilden syns särskolans personal tillsammans med projektets ledning. I bakgrunden syns Maria Krafft Helgesson från företaget Mariposa som står för en del av kompetenshöjningen under läsåret. Foto: Sofia Magnusson

Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för utveckling och lärande på särskolan - liksom i alla andra skolverksamheter. Det tar projektet, AKK- ökad delaktighet som Bengtsfors kommun beviljats medel för från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM), avstamp i. Erfarenheter visar att speciellt elever med funktionsnedsättning har svårare att bli sedda och känna delaktighet. Personer med funktionsnedsättningar har ofta svårare att uttrycka sina åsikter, det ställer krav på att personalen har kunskap om olika kommunikationsverktyg och metoder.

Bakgrund till projektet

Under läsåret 2022/2023 pågår satsningen som ska ge en ökad samsyn och kompetens inom hela
grundsärskolan i Bengtsfors kommun när det gäller kommunikation och delaktighet.

För att bevara dina kunskaper och använda tecken som stöd behöver du "tala" det dagligen, men under pandemin blev det inte så. Att använda tecken som stöd kan jämföras vid att prata ett annat språk - du behöver använda språket kontinuerligt för att du inte ska tappa det, säger Jessica Clefberg Öhman, samordnande speciallärare för grundsärskolan i Bengtsfors kommun.

Grundläggande rättighet att kommunicera

Genom att personalen får fortbildning och fördjupad kunskap, som de önskat, om olika kommunikativa metoder är målet att utveckla kunskap om AKK så att det i förlängningen blir ett förhållningsätt. Det ökar elevernas måluppfyllelse och delaktighet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kommunicera. Alla människor kan kommunicera på något sätt. Barnkonventionen garanterar alla barns rätt till inflytande, information, lika värde och att må bra. För att alla barn ska kunna vara med, känna delaktighet och få information är det viktigt att kommunikationen är tillgänglig.

Genom att vi får resurser från SPSM får vi möjlighet att låta all personal inom grundsärskolans olika stadier att mötas, utvecklas och ta del av varandras kollegiala lärande, säger Gunvor Håkansson, kommunpedagog.

Projeket ska leda till att personalen utvecklar och fortsätter att använda sin kunskap i samspel med elever och mellan personal. Fyra fysiska träffar per termin, med all personal inom grundsärskolan, planeras och 22 september hölls träff nummer ett - som du kan se bilder från här i bildspelet. Satsningen startar som ett projekt som drivs under ett läsår för att därefter implementeras och kontinuerligt underhållas. Arbetssättet kommer fortsättningsvis vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Projektet har beviljats 400 000 kronor från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Projektmedlen används bland annat till att att driva och samordna projektet. Projektet kommer att drivas av kommunpedagogen och samordnaren för särskolan i kommunen. All personal inom särskolan får möjlighet att delta och få samma utbildning inom AKK för att höja kompetensen på såväl gruppnivå som individnivå.

Kommunikation bygger på ömsesidighet och uppstår i samspelet mellan människor. För att få detta att fungera behöver vi använda många olika vägar.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. AKK ger oss i omgivningen och barn, elever samt vuxenstuderande i behov av kommunikationsstöd möjligheten att förstå varandra, uttrycka våra känslor, åsikter och tankar. Det gör vi genom att använda naturliga reaktioner, signaler, ljud, gester, föremål, tecken, rörliga bilder och taktila bilder, bilder eller symboler. AKK kan användas tillsammans med talat språk och eller helt ersätta talat språk.

Tecken som AKK (TAKK) är en metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där eleven befinner sig. Det underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning.

Behov av TAKK kan vara övergående, innan eleven utvecklat talat språk men bör användas som förståelsestöd längre tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson