Goda resultat av organisation byggd på samverkan

Sedan drygt två år tillbaka har sociala verksamhetsområdet en gemensam organisation med Melleruds kommun där man delar på strategisk ledning och specialister.

Den gemensamma organisationen med delade verksamhetschefer och socialchef har gett större möjligheter att driva utvecklingsfrågor. Organisationen börjar nu tydligt landa och har skapat goda resultat som syns både i olika kvalitetsmätningar och på större balans i ekonomin. Fler kommuner tar nu efter och intresset för organisationens uppbyggnad ökar. Förvaltningen har fått föreläsa på många olika håll om arbetet, bland annat på Nordens största e-hälsomässa Vitalis och har medverkat på olika konferenser arrangerade av Sveriges kommuner och regioner.

Genom att arbeta på det här sättet kan vi lyfta blicken och göra omvärldsanalyser. Det ger oss bättre möjligheter att vidta rätt åtgärder och att vara i framkant av utvecklingen, säger Tanja Mattsson, socialchef. Eftersom mycket arbete är liknande i kommunerna skapas effektiviseringsvinster genom att arbeta tillsammans.

I den gemensamma organisationen har man kunnat ta fram styrande dokument på rätt nivå, till exempel riktlinjer och rutiner, vilket är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Kvalitén i myndighetsutövningen har utvecklats och mycket arbete har lagts på att säkerställa bra underlag för beslutsfattande inom verksamheten.

Politiker i båda kommunerna ser en tydlig kvalitetsökning i de underlag vi får till oss, både på övergripande nivå och i myndighetsutövningen för enskilda individer. Detta är jätteviktigt för att vi ska kunna fatta rätt beslut och här har det verkligen skett en tydlig förbättring, säger Daniel Jensen, Socialnämndens ordförande i Mellerud och Susanne Öhrn, ordförande sociala utskottet i Bengtsfors.

I en politiskt styrd organisation är det viktigt att hitta en välfungerande ledning och styrning och en tydlig rollfördelning. Parallellt med det arbete som gjorts med bättre beslutsunderlag har förvaltning och politik tillsammans arbetat med tillitsbaserad ledning och styrning, både på de politiska mötena och på en gemensam heldagsutbildning som genomfördes i juni i år. Efter valet tillsattes nuvarande sociala utskottet med en del nya politiker.

Tillitsbaserad ledning och styrning handlar om att minska detaljstyrning och byråkrati för att i stället arbeta med styrning genom tydliga mål och uppdrag samt ett aktivt värdegrundsarbete. På så sätt skapas tydliga ramar och inom dessa får den enskilde medarbetaren eller chefen ute i organisationen möjlighet att ta eget ansvar och agera mer självständigt. Ett sådant arbetssätt syftar till att frigöra kraft och engagemang ute i verksamheterna. Arbetssättet skapar också en större tydlighet mellan vem som gör vad mellan politiker och tjänstemän.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson