Väg 164/172, korsningsåtgärd och gång- och cykelväg, Skåpakorset–Bengtsfors

Flygfoto över en del av vägområdet som kommer byggas om. Foto: Niklas Eriksson

Trafikverket planerar en korsningsåtgärd vid väg 164/172 och en gång- och cykelväg längs väg 172 mellan Skåpakorset och Bengtsfors.

Korsningen mellan väg 164 och väg 172 har mycket trafik, speciellt tung trafik från industrierna i området. Den höga trafikmängden orsakar ibland köer, och det kan vara svårt för trafikanter från väg 164 att komma ut på väg 172. Trafikverket planerar en korsningsåtgärd för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Korsningen kommer att få en gång- och cykelpassage över väg 172, som ansluter till den kommunala Brovägen. I anslutning till Skåpakorset finns en bussterminal och en mindre pendelparkering, där Trafikverket kommer att förbättra in- och utfarten eftersom den i dag upplevs som trång.

Säkrare för oskyddade trafikanter med ny gång- och cykelväg

Trafikverket ska också bygga en cirka 2 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 172 från Skåpakorset till den kommunala gång- och cykelvägen i Bengtsfors. Det görs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det kommer att förbättra möjligheten att pendla med cykel, öka livskvaliteten för de boende samt bidra till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Här på Trafikverkets hemsida kan du följa deras jobb med projektet. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2023
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson