Information från Dalslands miljökontor om förbud att elda trädgårdsavfall

Foto: Sofia Magnusson

Nya bestämmelser kring förbud om att elda trädgårdsavfall (kvistar, grenar, löv och dylikt) har skapat oklarheter kring vad som gäller för den här typen av trädgårdsavfall. Bestämmelserna gäller från 1 januari i år. Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär det att det enligt Naturvårdsverket inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Syftet med bestämmelserna är att i högre utsträckning ta tillvara innehållet av organiskt material i trädgårdsavfallet (genom kompostering eller transport till en kommunal återvinningscentral). Bestämmelserna ger dock kommunerna möjlighet att under vissa förutsättningar ge dispens från eldningsförbudet. Det finns dock olika tolkningar på nationell nivå av bestämmelserna. De lokala föreskrifterna i kommunerna i Dalsland avseende eldning av trädgårdsavfall är ännu inte uppdaterade efter de nya bestämmelserna, men ett sådant arbete pågår.

Då det fortfarande finns oklarheter kring tolkningen av bestämmelserna samt då de lokala föreskrifterna ännu inte har uppdaterats så tillämpas nuvarande lokala föreskrifter avseende eldning av trädgårdsavfall tillsvidare.

Nuvarande lokala föreskrifter avseende eldning av trädgårdsavfall anger följande:

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april – 30 september. Påsk- och valborgsmässoeld är dock tillåten, vid offentliga tillställningar krävs tillstånd. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsföreskrifter. Eldning får aldrig ske av annat avfall eller i strid med gällande brandföreskrifter. Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Kontakt

Dalslands Miljö- och Energiförbund

Kontaktinformation

Telefon: 0530-93 94 30
E-postadress: kansli@dalsland.se
Besöks- & postadress: Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson