Studiero och ordningsregler

Niklas Eriksson

Foto: Niklas Eriksson

För att våra elever ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt krävs en trygg och lugn miljö. Ordning och studiero måste råda. Därför behövs regler för vilka förväntningar vi ställer på varandra.

Normalläge

Vi arbetar utifrån en modell som kallas "normalläge". Normalläge innebär att alla elever har rätt till bra undervisning, eller omvänt, att ingen har rätt att förstöra undervisningen för andra. Det innebär också att eleverna får lämna ifrån sig sina telefoner under lektionstid. Vi informerar mer om vår arbetsmodell på våra föräldramöten.

"Här ska den som vill lära sig ha möjlighet att lära sig".

 1. Om en elev bryter mot normalläget informerar övrig personal elevens mentor. Det är mentorns ansvar att ta ett samtal med eleven, besluta om vårdnadshavare ska informeras och om eventuella fortsatta samtal med eleven. Mentor informerar rektor samma dag om likabehandlingsplanen ska aktualiseras. Vid lagbrott gör skolan en anmälan till socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) och vid behov polis. Mentor följer upp och beömer om man behöver gå vidare till nästa nivå.
 2. Mentor är ansvarig för att samtal med inblandade elever genomförs och för att samtliga vårdnadshavare informeras. Mentor meddelar rektor om det finns behov av att ta fram ett åtgärdsprogram. Rektor ansvarar för att utreda och fatta beslut om eventuellt åtgärdsprogram. Mentor ansvarar för att utarbeta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. Rektor beslutar i samråd med den lokala elevhälsan om man behöver gå vidare till nästa nivå.
 3. Rektor planerar i samråd med den lokala elevhälsan vilka disciplinära åtgärder som ska vidtas. Samverkansmöte mellan skola och hem hålls inom två veckor med ett uppföljningsmöte inom ytterligare två veckor. Vid fortsatta problem trots åtgärder från skolan kallar skolan till ett möte där individ- och familjeomsorgen och/eller barn- och ungdomspsykiatrin deltar tillsammans med elev och vårdnadshavare. Dessa möten sker enligt SIP - samordnad individuell plan för barn och unga.

Ordningsregler

På Bengtsgården arbetar klassråd, elevråd och personal tillsammans fram ordningsregler för skolan. Skolans rektor reviderar och uppdaterar reglerna efter behov. Både personal och elever ansvarar för att reglerna följs och att de som inte följer dem blir påminda om dem och får ta eventuella konsekvenser.

 • Jag visar andra respekt i handling, ord, text och bild.
 • Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig nödvändigt material.
 • Jag ger andra och mig själv arbetsro på lektioner. Mobilen används endast om läraren tillåter det.
 • Jag följer de regler som gäller vid kunskapskontroller.
 • Jag uppför mig så att jag inte stör andra när jag har rast.
 • Jag är aktsam om skolans miljö. Om du som elev vållar materialskada tar vi kontakt med din vårdnadshavare. Tillsammans kommer vi överens om ersättningens storlek.
 • Jag respekterar att det är en tobaksfri skoltid, läs mer i handlingsplanen för tobaksfri skoltid , 110.7 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Jag respekterar att det är läsk- och godisfri skola.
 • Jag respekterar att det är moped- och cykelfritt på skolområdet.
 • Jag respekterar att snöboll endast får kastas på fotbollsplanen.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Anna Sandström