Eldning utomhus

Att elda utomhus kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen.

Risken för gräs- eller skogsbrand är väderberoende. Om det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt.

Vind och blåst påverkar också brandspridningen och gör att branden kan spridas snabbt. Under tidig vår är gräsbränder vanligt förekommande, ofta i anslutning till att snön har smält. Det beror på det torra fjolårsgräset som ligger kvar och som gör att bränder lätt kan blossa upp. Faran avtar snabbt när det nya gräset växer fram.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Reglerna om hur och var man får elda kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Det är därför viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda och kommunen kan också utfärda eldningsförbud. Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet.

Du hittar information om brandrisk, avrådan och eventuellt eldningsförbud på kommunens hemsida samt sociala medier.

 • är det förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse
  Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • är det tillåtet att grilla
  Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

  Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.
 • är det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • är det förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Appen "Brandrisk Ute" hjälper dig hålla koll på brandrisken i skog och mark. Med hjälp av positioneringsfunktionen i din iPhone, iPad eller Androidenhet får du prognos för aktuell och kommande brandrisk. Råd ges om du till exempel planerar att elda och grilla i skog och mark.

Hämta appen i appstore Länk till annan webbplats.

Hämta appen i Google Play Länk till annan webbplats.

Du ska såklart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du grillar på campingkök, vid en eldplats eller röker. Detta är extra viktigt under vår och sommar då det kan vara väldigt torrt i skog och mark.

Vad ska jag tänka på när?

 • Använd helst fältkök, till exempel gasolkök
 • Grilla bara på sand- och grusmark
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara
 • Ta med vatten till släckning
 • Ha alltid tillgång till telefon om något händer
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.

Vid planering av ett majbål/valborgsmässoeldar ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud.

Att tänka på

 • Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.
 • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
 • Vid placering av valborgsmässoeldar bör rökens påverkan minimeras för kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75m rekommenderas.
 • Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
 • En person ska utses som ansvarar för att bevaka elden. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00.
 • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024
Sidan publicerad av: Anna Sandström