Allmänna bestämmelser

För att en förening/organisation ska kunna få föreningsstöd måste följande villkor var uppfyllda:

 • Föreningen ska vara av ideell karaktär, ha sin verksamhet och säte i Bengtsfors kommun samt ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller liknande eller av kommunen samt ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer. 
 • Föreningen ska vara öppen för alla och präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet och uppmuntra till delaktighet och inflytande och därmed ökad livskvalitet.
 • Föreningen ska ha bedrivit verksamhet under minst 6 månader i kommunen. 
 • Föreningen ska årligen till fritidskontorets föreningsregister lämna in grunduppgifter om föreningen; bland annat adress, kontaktperson med mera allt enligt fastställd blankett. 
 • Föreningen ska bestå av minst 10 medlemmar. Med medlem menas person som är boende i kommunen, som är matrikelförd och har erlagt fastställd medlemsavgift och i övrigt uppfyller de krav som föreningen ställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut. Fritidskontoret äger rätt att efter särskild prövning göra undantag från dessa bestämmelser.
 • Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto, bankgiro eller plusgiro samt har ett organisationsnummer. 
 • Förening som erhåller bidrag är skyldig att lämna sådan insyn i verksamheten som fordras för kontroll av i ansökan lämnade uppgifter. Fritidskontoret kan begära återbetalning eller hålla inne utbetalning av bidrag om det framkommer att det beviljats bidrag på oriktiga grunder eller inte fått in de uppgifter som efterfrågats. 
 • Det finns ingen automatik i att bidrag/stöd beviljas, utan ställning tas på nytt varje år. Bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. 
 • Belopp som inte ryms i befintlig budget, stöd över 50 000 kronor eller ansökningar av principiell karaktär förs vidare för beslut av kommunstyrelsen. 
 • Om förening har skuld till Bengtsfors kommun regleras skulden före utbetalning av bidrag.

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer och grundregler avgörs av kultur- och fritidschefen.

Bidrag enligt detta regelverk utgår inte till:

 • Stiftelser, fackliga, ekonomiska eller yrkesmässiga föreningar
 • Stödföreningar och supporterklubbar med mera 
 • Elevföreningar (skolidrott, kulturskolans ungdomsgrupper med mera)
 • Föreningar knutna till svenska försvaret 
 • Föräldraföreningar 
 • Hyresgästföreningar 
 • Studieförbund, studiecirklar 
 • Politiska partier 
 • Vägföreningar

Mål

Kommunens insatser inom området föreningsstöd är att främja och stimulera föreningslivets utveckling så att föreningar och organisationer kan erbjuda en meningsfull fritid för kommunens invånare. Det är därför angeläget att på ett tydligt sätt styra bidragsgivningen till föreningsverksamhet genom:

 • Att prioritera verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar, kulturverksamhet, integrationsarbete och personer med funktionsnedsättning. 
 • Att stödja idéer och verksamheter som motverkar bruk av alkohol, droger, våld och främlingsfientlighet. 
 • Att främja jämställdhet mellan könen. 
 • Att stimulera barn och ungdomars medinflytande och ansvarstagande samt utveckla demokratiska processer.

Ansökan

Ansökan för de olika föreningsbidragen ska göras av föreningens firmatecknare. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, balans- och resultatrapport och revisionsberättelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström