ANPASSAD SKOLA

Särskola

Foto: Anna Sandström

För de elever som, på grund av intellektuell funktionsnedsättning, inte bedöms nå grundskolans mål finns möjligheten och förmånen att bli mottagen i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola är nioårig. Eleverna i anpassad grundskola får en utbildning som är anpassad till sina egna förutsättningar och så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Att bli mottagen i anpassad grundskola ger möjlighet till en skolgång som är baserad på elevens förutsättningar och behov av lärande för ett självständigt liv.

Vision för anpassad grundskola på Franserudsskolan

Vår vision är att ge alla våra elever en känsla av sammanhang och göra livet hanterbart.

 • Varje elev ska ha en meningsfull och innehållsrik tillvaro.
 • Vi vill ge alla elever möjlighet att få en ständigt pågående utveckling och undervisning anpassad efter elevens förutsättningar och behov.
 • Alla ska ha rätt att känna stolthet över ett väl utfört arbete.
 • Alla individens olikheter ses som en tillgång.
 • Vi vill tillhandahålla en bra arbetsplats för både elever och personal.

Ansökan

Om du som vårdnadshavare vill få ditt barn mottaget i anpassad skola ska du göra en ansökan hos kommunens handläggare. I samband med ansökan ska du lämna ett medgivande om mottagande i anpassad skola. Till ansökan ska följande bifogas:

 • social utredning
 • pedagogisk utredning
 • psykologisk utredning
 • medicinsk utredning

Blanketter

Mottagande i anpassad grundskola - så fungerar det

När du som vårdnadshavare börjar fundera på om anpassad grundskola är en skolform för ditt barn ska du vända dig vår handläggare för anpassad grundskola.

Vid ett möte träffas du som vårdnadshavare, handläggare, rektor på aktuell skola, personal från skolan eller förskolan samt eventuellt LSS-handläggare och någon från habiliteringen och diskuterar vad som är bäst för barnet och vilka behov som behöver tillgodoses för att skolgången ska bli så bra som möjligt.

Olika former av anpassad grundskola

Elever i anpassad grundskola bildar en egen grupp eller klass, men går ofta tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i vissa ämnen i sin grundskoleklass.

För att ditt barn ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång organiseras undervisningen i anpassade grundskolan på olika sätt. Det kan innebära att ditt barn går:

 • som individintegrerad på någon av våra grundskolor årskurs ett till sex och senare på Bengtsgården
 • i anpassad grundskoleklass på Franserudsskolan från årskurs ett till sex
 • mot ämnesområden på Franserudsskolan från årskurs ett till sex
 • i anpassad grundskoleklass på Bengtsgården årskurs 7-9
 • mot ämnesområden i årskurs 7-9 på Bengtsgården eller annan ort

Läroplan för anpassad grundskola

Läroplanen för anpassad grundskola har egna kursplaner, mål och betygskriterier. Kursplanen för anpassad grundskola omfattar tolv ämnen. En individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev. Trots att anpassad grundskola är en egen skolform bedrivs lärandet ofta i samverkan med grundskolan. Finns behov kan man läsa vissa av grundskolans ämnen och/eller ämnesområden.

Så jobbar vi

Klasser i anpassad grundskola är relativt små och har tillgång till fler vuxna per elev än övriga klasser. Vi lägger stort fokus på att:

 • ge varje elev möjlighet att kommunicera, samtala, läsa, skriva och få tilltro till sin språkliga förmåga
 • eleverna är delaktiga i sitt lärande
 • arbeta tematiskt och ämnesövergripande för att förankra läroplanens innehåll, teoretiskt och praktiskt

Kontakta oss

Gunvor Håkansson
Handläggare anpassad skola
0531-52 72 83
gunvor.hakansson@bengtsfors.se

Jessica Clefberg Öhman
Samordnare, anpassad grundskola
0531-52 72 65
jessica.clefbergohman@bengtsfors.se

Johan Andersson
Rektor
0531-52 62 23
johan.andersson@bengtsfors.se

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av: Sofia Magnusson