Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen, i din personliga omvårdnad eller för att få en meningsfull sysselsättning så kan du ha rätt till insatser/bistånd enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen.

Vem kan söka om insatser enligt LSS?

Är din funktionsnedsättning stor och varaktig samt medför betydande svårigheter i vardagen kan du söka insatser enligt LSS. Följande personer bedöms tillhöra lagens tre personkretsar:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansöka om stöd enligt LSS

Du som vill ansöka om stöd och service enligt LSS kan göra detta muntligt eller skriftligt. För dig som är under 15 år ansöker vårdnadshavare. Du som är 15 år kan ansöka själv eller via vårdnadshavare. Du som fyllt 18 år ansöker själv eller genom god man eller förvaltare.

Skicka din ansökan eller ta kontakt med kommunens LSS-handläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Skicka in blanketten till: Vård- och omsorgsförvaltningen, LSS-teamet, Box 62, 662 22 Åmål.

Insatser enligt LSS

Nedanstående insatser kan du ansöka om enligt LSS:

 • Personlig assistans - du kan bli beviljad biträde av personlig assistent alternativt ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Förutsättningen att vara berättigad till denna insats är att du behöver hjälp med dina grundläggande behov och att behovet av hjälp är varaktigt och att du är under 65 år.
 • Boende i form av gruppbostad, serviceboende, korttidsvistelse eller boende utanför hemmet.
  Här kan du läsa mer om olika boendeformer.
 • Dagverksamhet - i Bengtsfors finns flera olika typer av dagverksamhet. Läs mer om dagverksamhet här.
 • Fritidssysselsättning efter skolan och på lov (för barn över 12 år).
 • Kontaktperson som fungerar som ett extra stöd när det vanliga nätverket inte räcker till.
  Här kan du läsa mer om kontaktperson.
 • Ledsagare vars uppgift är att underlätta för dig att hitta rätt och förflytta dig i samhället.
 • Rådgivning - denna insats erbjuds av Västra Götalandsregionen.
 • Boendestöd som är ett personligt utformat stöd i hemmet eller i form av en mer utåtriktad social kontakt. Insatsen utformas efter ditt enga behov.

Insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) som du får från kommunen kostar inget. Du betalar för dina egna omkostnader (mat, hyra, etc). Ifall du tillfälligt vistas på korttidsboende tar vi ut en matavgift.

Matavgift korttidsvistelse/LSS

Matabonnemang

Avgift

Hel kost per dygn

167 kronor


Individuell plan

I samband med att din insats enligt LSS beviljas kan du begära att få en individuell plan som innehåller beslutade och planerade insatser. I planen ska även åtgärder finnas med som sköts av andra än kommunen. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av LSS har möjlighet att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänst, kontaktperson etc. Insatserna är biståndsbedömda vilket innebär att en handläggare gör en utredning för att se vilka insatser du har rätt till.

Ansöka om bistånd enligt SoL

Här kan du läsa om att ansöka om bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen och vem du kan kontakta.

Överklaga beslut

Här kan du läsa mer om hur man överklagar beslut.

Kontakt

Cecilia Höög Flood
Enhetschef LSS
0531-52 75 77
cecilia.hoog.flood@bengtsfors.se

Vakant
Enhetschef LSS

LSS-handläggare
0532-171 62

Telefontid måndag-torsdag klockan 09.00-10.00

Marcus Lindell
Verksamhetschef stöd och service
0530-181 54
marcus.lindell@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2023
Sidan publicerad av: Anna Sandström